PL EN
ANALIZA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH NA ODBIORNIK
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska, ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa
Data publikacji: 15-11-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:183–194
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ograniczenie zrzutów ścieków do odbiornika jest obecnie jednym z najważniejszych działań pozwalających zapewnić ochronę wód powierzchniowych. Badania prowadzone w ostatnich latach potwierdzają znaczny wzrost zarówno objętości ścieków opadowych jak i stężeń zanieczyszczeń zawartych w spływach powierzchniowych. Spowodowane jest to głównie przez postępujący proces urbanizacji i związaną z nim rozbudowę miast, a tym samym zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych. Zrzut ścieków z dużym ładunkiem zanieczyszczeń wpływa w niekorzystny sposób na odbiorniki wodne. Skład jakościowy ścieków jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, przede wszystkim jednak jest ściśle związany z systemem kanalizacyjnym zastosowanym do odwodnienia zlewni. W artykule przedstawiono analizę porównawczą oddziaływania na środowisko trzech podstawowych systemów kanalizacyjnych: kanalizacji ogólnospławnej, rozdzielczej i półrozdzielczej. Analizę przeprowadzono dla typowej zlewni miejskiej, przy wykorzystaniu uśrednionych stężeń podstawowych wskaźników zanieczyszczeń, jakimi są: zawiesina ogólna, związki azotu i fosforu, ChZT, BZT5, wybrane metale ciężkie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że każdy z wymienionych systemów kanalizacyjnych cechuje się zróżnicowanym oddziaływaniem na środowisko w zależności od przyjętego wskaźnika zanieczyszczenia. Najlepszym z obecnie dostępnych rozwiązań technicznych wydaje się być system kanalizacji półrozdzielczej, wykorzystujący zbiornik retencyjny ze sterowaniem w czasie rzeczywistym (RTC) do regulacji przepływu
 
REFERENCJE (21)
1.
Błaszczyk W., Stamatello H. 1975. Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych, Arkady Warszawa.
 
2.
Brombach H., Mergentheim B. 2006. Wie verschmutzt ist Regenwasser wirklich, Pecher Seminar, Niederschlagswasser in Trennsystemen-gesteigerte Anforderungen und Innovative Konzepte, 7 November, Bochum.
 
3.
Brombach H. 2009 Stormwater-urban drainage problems and solutions, International Conference “Modern methods for stormwater drainage in the costal area”, Rijeka 19-21 March, Croatia.
 
4.
Dąbrowski W. 2004. Oddziaływanie sieci kanalizacyjnych na środowisko, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 
5.
Fidala-Szope M. 1997. Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami ścieków opadowych z kanalizacji deszczowej i półrozdzielczej, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
6.
Heldrich A, Witkowski A. 2005. Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń, Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. zo.o. Warszawa.
 
7.
Kotowski A. 2011. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Wydawnictwo Seidel-Przywecki (Wydanie I), Warszawa.
 
8.
Królikowski A., Grabarczyk K., Gwoździej-Marur J., Butarewicz A. 2006. Osady powstające w obiektach systemu kanalizacji deszczowej. Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Lublin, vol. 35.
 
9.
Królikowska J. 2010. Ocena przydatności hydroseparatorów do podczyszczania ścieków opadowych, Seria Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 
10.
Królikowska J. 2011. Urządzenia inżynierskie z ruchem wirowym stosowane na sieci kanalizacyjnej do zmniejszenia ładunku zawiesiny w ściekach deszczowych, Inżynieria Ekologiczna, Nr 26.
 
11.
Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. zo.o., 2012.
 
12.
Molenda T., 2006. Dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych zlewni zurbanizowanej, Infrastruktura terenów wiejskich, PAN Oddział w Krakowie, 4(3), 117–124.
 
13.
Mrowiec M. 2009. Efektywne wymiarowanie i dynamiczna regulacja kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
14.
Mrowiec M., Pluta K. 2014. Analiza działania kanalizacji półrozdzielczej z zastosowaniem różnego rodzaju separatorów przeplywu, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 1(1), 75–88.
 
15.
Mrowiec M., Pluta K. 2014. Sterowanie przepływem w kanalizacji pórozdzielczej, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
16.
Ociepa E., Kisiel A., Lach J. 2010. Zanieczyszczenia wód opadowych spływających do systemów kanalizacyjnych, Proceedings of ECOpole, 4(2), 465–469.
 
17.
Ociepa E., Kisiel A., Lach J., 2009. Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami ścieków deszczowych z sieci kanalizacyjnych, Proceedings of ECOpole, 3(1), 115–120.
 
18.
Osmulska-Mróz B. 1990. Podstawy gospodarki wodno-ściekowej w miastach i osiedlach. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
19.
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. RP z dnia 16 grudnia 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 
20.
Zawilski M. 1997. Prognozowanie wielkości odpływu i ładunków zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
21.
Zawilski M., Sakson G. 2012. Ocena emisji zawiesin odprowadzanych kanalizacją deszczową z terenów zurbanizowanych, Ochrona Środowiska, 35(2).