PL EN
ANALIZA PRZESTRZENNYCH ZMIAN STANÓW RETENCJI GRUNTOWEJ DOLINY ODRY W REJONIE MALCZYC
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Data publikacji: 04-10-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:40–46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy zaprezentowano analizę przestrzennych zmian stanów retencji gruntowej dla fragmentu doliny Odry położonego poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Do analiz wybrano średnie miesięczne poziomy wody gruntowej z wybranych punktów pomiarowych (32 piezometry) znajdujących się w rejonie Malczyc oraz 7 wodowskazów na Odrze, Średzkiej Wodzie, Jeziorce i Nowym Rowie. Zmianę stanów retencji gruntowej przedstawiono w ujęciu przestrzennym dla okresów wegetacyjnych lat: 2010, 2011 oraz 2012. Na bazie danych wykonano interpolację rzędnych zwierciadła wody gruntowej dla omawianego obszaru. Na tej podstawie wyliczono różnice występujące pomiędzy rzędnymi zwierciadła wody gruntowej. Kolejnym etapem było uzyskanie przestrzennego rozmieszczenia stanów retencji gruntowej oraz jego analiza. Uzyskane wyniki wykazują znaczne zmiany w stanach retencji gruntowej na wybranym fragmencie doliny w poszczególnych okresach wegetacyjnych. Przeanalizowano również zależności kształtowania się zmian stanów retencji gruntowej względem odległości od koryta Odry.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bac S., 1991. Ocena warunków klimatycznych dla celów rolnictwa. Acta Universitatis Vratislaviensis, Prace Instytutu Geograficznego, ser. A, t. IV.
 
2.
Czamara A., 2013. Retencja wód podziemnych. [W:] Pr. zbiorowa pod red. M. Wiatkowskiego, Retencja wodna na obszarach wiejskich – wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytet Opolski, 75–94.
 
3.
Głuchowska B., Pływaczyk L., 2008. Zwierciadło wody gruntowej w dolinie Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Wyd. UWP, Wrocław.
 
4.
Gumiere S.J., Lafond J.A., Hallema D.W., Périard Y., Caron J., Gallichand J., 2014. Mapping soil hydraulic conductivity and matric potential for water management of cranberry: Characterisation and spatial interpolation methods. Biosystems Engineering, 128, 29–40.
 
5.
Helis M., Górecki A., 2013. Projektowanie zmian użytkowania z uwzględnieniem potencjalnej erozji wodnej gleb i retencji krajobrazu na przykładzie mikrozlewni górskiej. Inżynieria Ekologiczna, 32, 48–54.
 
6.
Klimczak H., Galant K., 2009. Modelowanie kartograficzne w ochronie środowiska przyrodniczego. V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne „Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa - badania i zastosowania”, Kraków.
 
7.
Kowalski J., 1998. Hydrogeologia z podstawami geologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 232–233.
 
8.
Mioduszewski W., 1999. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym. IMUZ, Falenty, ss. 165.
 
9.
Nowicka E., Olszewska B., Kopańczyk K., Klimczak H., Pływaczyk L., 2014. Ocena zmienności poziomu wód gruntowych z zastosowaniem gradientowego pola wektorowego. Inżynieria Ekologiczna, 39, 105–113.
 
10.
Olszewska B., 1998. Wpływ budowli piętrzącej na warunki wodne oraz wybrane elementy środowiska przyrodniczego w dolinie na przykładzie Odry w rejonie Brzegu Dolnego. Zeszyty Naukowe nr 349, Akademia Rolnicza, Wrocław.
 
11.
Pazdro Z., 1983. Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 101–107.
 
12.
Pływaczyk L. 1988. Oddziaływanie Odry na stosunki wodno-melioracyjne doliny w rejonie Brzeg Dolny – Malczyce. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rozprawy Nr 68, Wrocław.
 
13.
Pływaczyk L. Olszewska B. Łyczko W., 2013. Wpływ długoletniego spiętrzenia rzeki na stan retencji terenów przyległych. [W:] Pr. zbiorowa pod red. M. Wiatkowskiego Retencja wodna na obszarach wiejskich – wybrane zagadnienia. Wyd. Uniwersytet Opolski, 131–148.
 
14.
Prace zbiorowe, 1970-2012. Wpływ projektowanego spiętrzenia Odry stopniem Malczyce na stosunki wodne terenów przyległych. Sprawozdania z badań prowadzonych przez Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na zlecenie RZGW we Wrocławiu. Maszynopisy. Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska UP, Wrocław.
 
15.
Shahid S.U., Iqbal J., Hasnain G., 2014. Groundwater quality assessment and its correlation with gastroenteritis using GIS: a case study of Rawal Town, Rawalpindi, Pakistan. Environmental Monitoring and Assessment, 186(11), 7525–7537.
 
16.
Stabłoń E., Augustyn A., Ślusarek A., 2015. System geoinformacyjny do tworzenia map akustycznych dróg. Inżynieria Ekologiczna, 42, 72–77.