PL EN
EUTROFIZACJA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO TRESNA W ASPEKCIE JEGO REKREACYJNEGO WYKORZYSTANIA
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
2
Studentka Ochrony Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:170–177
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano wielkość biomasy oraz skład gatunkowy glonów planktonowych, które występowały w wodach zbiornika Tresna w czasie trwania badań. Badania prowadzono w sezonie wegetacyjnym 2012 r., a próby pobierano z dwóch stanowisk badawczych (T1 – rejon ujścia rzeki Soły do zbiornika oraz T2 – rejon zapory). Na podstawie wyżej wymienionych parametrów oraz dodatkowo stężeń fosforu ogólnego określono poziom zeutrofizowania wód zbiornika. Przy uwzględnieniu tych parametrów podjęto też próby określenia możliwości rekreacyjnego wykorzystania jego wód.
 
REFERENCJE (42)
1.
Bucka H., Wilk-Woźniak E. 2005. A contribution to the knowledge of some potentially toxic cyanobacteria species forming blooms in water bodies – chosen examples. Oceanological and Hydrobiological Studies, 34 (3), Institute of Oceanography, Gdańsk, 43–53.
 
2.
Bucka H., Wilk–Woźniak E. 2007. Glony pro- i eukariotyczne zbiorowisk fitoplanktonu w zbiornikach wodnych Polski Południowej. Instytut Ochrony Przyrody – PAN, Kraków, ss. 352.
 
3.
Burchardt L., Pawlik-Skowrońska B. 2005. Zakwity sinic – konkurencja międzygatunkowa i środowiskowe zagrożenie. Wiadomości botaniczne, 49, (1/2),.
 
4.
39–49.
 
5.
Carmichael W.W. 1994. Toksyny cyjanobakterii. Świat Nauki, 3, 32–39.
 
6.
Cox E. J. 1999. Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. Chapman and Hall, London, ss. 107.
 
7.
Danielsen R. 2010. Dissimilarities in the recent histories of two lakes in Portugal explained by local-scale environmental processes. J. Paleolimnol., 43, 513–534.
 
8.
Dojlido J. R. 1995. Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, ss. 342.
 
9.
Falconer I.R., Smith J.V., Jackson A.R.B., Jones A., Runnegar M.T.C. 1988. Oral toxicity of a bloom of the cyanobacterium Microcystis aeruginosa administered to mice over periods up to one year. J. Toxicol. Environ. Health, 24, 291–305.
 
10.
Fernández C., Estrada V., Parodi E. R. 2015. Factors Triggering Cyanobacteria Dominance and Succession During Blooms in a Hypereutrophic Drinking Water Supply Reservoir. Water Air Soil Pollut. 226 (73), 1–13.
 
11.
Forsström L., Sorvari S., Korhola A., Rautio M. 2005. Seasonality of phytoplankton in subarctic Lake Saanajärvi in NW Finnish Lapland. Polar. Biology, 28, 846–861.
 
12.
Heinonen P. 1980. Quantity and composition of phytoplankton in Finnish inland waters. Publ. Water res. Inst., Nat. Board of waters, Finland, 37, 1–91.
 
13.
Hindák F. 1996. Key to the unbranched filamentous green algae (Ulotrichineae, Ulotrichales, Chlorophyceae). Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti Pri Sav, Supplement 1, Slovenska Botanicka Spoločnost Pri Sav, Bratislava, 1–77.
 
14.
Jachniak E. 2010. Wpływ czynników fizykochemicznych oraz hydrologicznych na przebieg procesów eutrofizacyjnych w wybranych zbiornikach zaporowych południowej Polski. Praca doktorska. Uniwersytet Rolniczy, Kraków, ss. 236.
 
15.
Jachniak E., Jaguś A. 2013. Obniżanie trofii wód w systemach kaskadowych, na przykładzie kaskady Soły (południowa Polska). Inżynieria Ekologiczna, 32, 65–73.
 
16.
Jaguś A. 2011. Ocena stanu troficznego wód zbiorników kaskady Soły. Proceedings of ECOpole, 5 (1), 233–238.
 
17.
Järnefelt H. 1952. Plankton als Indikator der Trophiegruppen der Seen. Ann. Acad. Sci. Fenn., A IV, 18, 1–29.
 
18.
Järvinen M., Drakare S., Free G., Lyche-Solheim A., Phillips G., Skjelbred B., Mischke U., Ott I., Poikane S., Søndergaard M., Pasztaleniec A., Wichelen J.,V., Portielje R. 2013. Phytoplankton indicator taxa for reference conditions in Northern and Central European lowland lakes. Hydrobiologia, 704, 97–113.
 
19.
Kabziński A. K. M., Grabowska H. 2008. Rozwój zakwitów sinicowych w Polsce na przykładzie zbiornika sulejowskiego. Gospodarka Wodna, 5, 194–207.
 
20.
Kasza H. 2009. Zbiorniki zaporowe. Znaczenie – eutrofizacja – ochrona. ATH, Bielsko-Biała, ss. 366.
 
21.
Lepistö L., Rosenström U. 1998. The most typical phytoplankton taxa in four types of Boreal lakes. Hydrobiologia, 369/370, Kluwer Academic Publishers, Belgium, 89–97.
 
22.
Lopes M. R., Bicudo C. de M., Carla Ferragut M. 2005. Short term spatial and temporal variation of phytoplankton in a shallow tropical oligotrophic reservoir, southeast Brazil. Hydrobiologia, 542, 235–247.
 
23.
Lund J. W. G., Kipling C., Le Gren E. D. 1958. The inverted microscope method of estimating algal numbers and the statistical basis of estimation by counting. Hydrobiologia, 1, 144–170.
 
24.
Machowski R., Rzętała M., Rzętała M., Wistuba B. 2005. Zbiornik Żywiecki. Charakterystyka fizycznogeograficzna i znaczenie społeczno-gospodarcze. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział katowicki, Sosnowiec, ss. 80.
 
25.
Materiały Urzędu Gminy Sulejów (http://www.sulejow.pl/asp/pl_s...).
 
26.
Negro A. I., De Hoyos C., Vega J. C. 2000. Phytoplankton structure and dynamics in Lake Sanabria and Valparaίso reservoir (NW Spain). Hydrobiologia, 424, Kluwer Academic Publischers, Netherlands, 25–37.
 
27.
OECD 1982. Eutrophication of waters. Monitoring, assessment and control, Paris, ss. 154.
 
28.
Osuch-Chacińska L., Bałus S., Bores-Meinike D., Drzyżdżyk W., Fiedler K., Olszewski A., Ryżak R., Stanach-Bałus K. 2007. Kaskada rzeki Soły. Zbiorniki Tresna, Porąbka, Czaniec. Monografia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Warszawa, s. 167.
 
29.
Pożyczka R. 2013. Zalew Sulejowski bez wody, Tomaszowski Informator Tygodniowy,13 (1184).
 
30.
Ptacnik R., Solimini A., Brettum P. 2009. Performance of a new phytoplankton composition metric along a eutrophication gradient in Nordic lakes. Hydrobiologia, 633, 75–82.
 
31.
Rakowska B., Sitkowska M., Szczepocka E., Szulc B. 2005. Cyanobacteria water blooms associated with various eukaryotic algae in the Sulejów reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies, 34 (1), Institute of Oceanography, Gdańsk, 31–38.
 
32.
Reynolds C. S. 2000. Phytoplankton designer – or how to predict compositional responses to trophic – state change. Hydrobiologia, 424, Kluwer Academic Publishers, Netherlands,123–132.
 
33.
Rott E. 1981. Some results from phytoplankton counting intercalibrations. Schweiz. Z. Hydrol., 43/1, Birkhäuser Verlag Basel, 34–62.
 
34.
Saghi H., Karimi L., Javid A. H. 2015. Investigation on trophic state index by artificial neural networks (case study: Dez Dam of Iran). Appl Water Sci. 5, 127–136.
 
35.
Stachowicz K., Czernoch M. 1992. Charakterystyka ekologiczna zbiorników zaporowych na Sole. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, ss. 72.
 
36.
Starmach K. 1989. Plankton roślinny wód słodkich. Metody badania i klucze do oznaczania gatunków występujących w wodach Europy Środkowej. PWN, Warszawa – Kraków, ss. 496.
 
37.
TieGang Z., JingQiao M.., HuiChao D., DeFu L. 2011. Impacts of water release operations on algal blooms in a tributary bay of Three Gorges Reservoir. Science China. Technological Sciences, 54(6), 1588–1598.
 
38.
Trojanowska A. A., Izydorczyk K. 2010. Phosphorus Fractions Transformation in Sediments Before and After Cyanobacterial Bloom: Implications for Reduction of Eutrophication Symptoms in Dam Reservoir. Water Air Soil Pollut., 211, 287–298.
 
39.
Wilk-Woźniak E. 2003. Phytoplankton – formation reflecting variation of trophy in dam reservoirs, Ecohydrology and Hydrobiology, Proceedings of the XXth International Phycological Symposium, 3 (2), 213–219.
 
40.
Wilk-Woźniak E., Ligęza S., Shubert E. 2013. Effect of Water Quality on Phytoplankton Structure in Oxbow Lakes under Anthropogenic and Non-Anthropogenic Impacts. CLEAN – Soil, Air, Water, 42 (4), 421-427.
 
41.
Yang X, Xiang Wu X., Hao H., He Z. 2008. Mechanisms and assessment of water eutrophication. Journal of Zhejiang University Science B, 9 (3), 197–209.
 
42.
ZhengJian Y., DeFu L., DaoBin J., XIAO ShangBin X., YuLing H., Jun M. 2013. An eco-environmental friendly operation: An effective method to mitigate the harmful blooms in the tributary bays of Three Gorges Reservoir. Science China. Technological Sciences, 56 (6), 1458–1470.