PL EN
FIZJOGRAFICZNA OCENA ZGRUPOWAŃ ORGANIZMÓW POROŚLO-WYCH ESTUARIUM ODRY
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekologii Morza i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
 
Data publikacji: 18-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 36:137-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W oparciu o analizę materiału biologicznego z lat 2007–2009 podjęto próbę wstępnej klasyfikacji pozadennych siedlisk fauny bezkręgowej estuarium Odry. Różnice w składzie taksonomicznym oraz cechach fizykochemicznych wody pozwoliły na wyodrębnienie trzech fizjograficznych zgrupowań w II i III rzędowym estuarium Odry jako zespoły: a/wód słonawych, b/wód słodkich lotycznych zalewu oraz c/wód zatokowo-jeziornych. Zespół strefy wód słonawych charakteryzował się obecnością gatunków słonawowodnych bądź morskich, jak np. Balanus improvisus, Palaemon elegans, Neomysis integer, Rhithropanopeus harrisi czy Mya arenaria. W wyodrębnionej strefie wód słonawych stwierdzono również obecność taksonów słodkowodnych. Zespół strefy wód słodkich lotycznych zalewu charakteryzowało bogactwo gatunkowe ślimaków – Potamopyrgus antipodarum, Borysthenia naticina, Acroloxus lacustris, Physa fontinalis i Lymnaea auricularia oraz larwy jętek z rodzin Caenidae i Baetidae, larwy chruścików należące do gatunków Oecetis ochracea i Athripsodes cinereus, larwy motyla Acentria ephemerella oraz wodne pluskwiaki Corixidae, a także liczne kiełże Dikerogammarus haemobaphes, P. robustoides oraz Gammarus zaddachi. W zespole strefy zatokowo-jeziornej notowano przeważający udział larw ochotkowatych Chironomidae, który dochodził nawet do 80%, Oligochaeata (Stylaria lacustris), larwy i poczwarki Ceratopogonidae, ale obecne były również młode osobniki kiełży oraz racicznica zmienna.
Journals System - logo
Scroll to top