PL EN
IDENTYFIKACJA SPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DRENAŻU PIERŚCIENIOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Data publikacji: 15-11-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:68–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jedną z możliwości poprawy współczynnika stateczności nasypu budowlanego jest obniżenie położenia krzywej filtracji. W wyniku tego zabiegu uzyskuje się mniejsze siły masowe uruchamiające potencjalny zsuw oraz korzystniejsze parametry wytrzymałościowe gruntów, które przeciwdziałają ruchom osuwiskowym. W przypadku składowisk odpadów obniżenie krzywej filtracji wód uzyskuje się poprzez budowę studni odciążających i piętrowych systemów drenażowych, spełniających wytyczne bezpiecznej eksploatacji obiektu. Celem niniejszej pracy jest wskazanie metody umożliwiającej monitoring rzeczywistego położenia krzywej filtracji w masywie składowanych osadów oraz ocena sprawności działania drenażu pierścieniowego składowiska. W pracy podjęto próbę wykorzystania do tego celu metody statycznego sondowania CPTU. Badanie CPTU umożliwia pomiar dyssypacji ciśnienia wody w porach gruntu, identyfikując warunki drenażu, które porównuje się z wynikami obserwacji piezometrycznych. Wyniki tego rodzaju badań umożliwiły kontrolę zmian położenia krzywej depresji wód nadosadowych w zaporach oraz określenie sprawności funkcjonowania systemu drenażu pierścieniowego.
 
REFERENCJE (11)
1.
Chrost A., Janicki K., Koszulańska B., Krywult Ł. 2009. Zastosowanie nowych technik pomiarowych w procesie kontroli stateczności składowiska „Żelazny Most”. Górnictwo i Geoinżynieria, 33(1).
 
2.
Kroll M., 2003. Wyznaczanie współczynnika wodoprzepuszczalności osadów poflotacyjnych za pomocą testu dyssypacji w metodzie sondowania statycznego CPTU. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLV.
 
3.
Lunne T., Robertson P.K., Powell J.J.M. 1997. Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice. Blackie Academic EF Spon/Routledge Publishers, New York, p. 312.
 
4.
Młynarek Z. Tschuschke W., Wierzbicki J. 1997. Klasyfikacja gruntów podłoża budowlanego metodą statycznego sondowania. Mat. XI Krajo-wej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gdańsk.
 
5.
Monografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most 1977–2007. 2007. KGHM Polska Miedź S.A., Lubin.
 
6.
Schnaid F. 2009. In situ testing in geomechanics. Taylor & Francis, London.
 
7.
Stefanek P., Sorbjan P., Stępień M. 2010. Monitoring i jego wykorzystanie w eksploatacji i projektowaniu rozbudowy składowiska „Żelazny Most”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8(1), 105–116.
 
8.
TC-16 ISSMGE 1999. International Reference Test Procedure for Cone Penetration Test (CPT) and Cone Penetration Test with Pore Pressure (CPTU).
 
9.
Tschuschke W. 2006. Sondowania statyczne w odpadach poflotacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Seria Budownictwo, z. 110, Gliwice.
 
10.
Tschuschke W., Gogolik S., Kroll M., Walczak M. 2015a. Miary zagęszczenia odpadów poflotacyjnych w kontekście kryteriów odbioru robót ziemnych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 36(3), 200–203.
 
11.
Tschuschke W., Kroll M., Stefaniak K., Graf R. 2015a. Ocena stanu pylastych odpadów poflotacyjnych na podstawie wskaźnika konsystencji. Inżynieria Morska i Geotechnika, 36(3), 225–229.