PL EN
KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI PODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
 
 
Data publikacji: 01-02-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:47–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stan infrastruktury wodno-melioracyjnej ma wpływ na warunki zrównoważonego rozwoju wsi i obszarów wiejskich. Systemy nawadniające-odwadniające regulujące stosunki wodne w glebach obszarów dolinowych składają się z układów rzek, kanałów oraz rowów wraz z budowlami piętrzącymi. Znaczne zaniedbania w konserwacji istniejącej, infrastruktury wodno–melioracyjnej, spowodowały ich dekapitalizację. Najważniejszym sposobem przywracania sprawności ich poprawnego funkcjonowania powinna być ich prawidłowa i terminowa konserwacja W pracy oceniono potrzeby konserwacji urządzeń melioracji podstawowych występujących na terenie powiatu stargardzkiego. Badaniami objęto lata 2010–2012.
 
REFERENCJE (9)
1.
Bykowski J., Szafrański Cz., Fiedler M. 2001. Stan techniczny i uwarunkowania ekonomiczne eksploatacji systemów melioracyjnych. Zesz. Nauk. Wyd. Bud. i Inż. Środ. Politechniki Koszalińskiej, Inż. Środ. nr 20, 715–725.
 
2.
Bykowski J., Kozaczyk P., Przybyła Cz., Sielska I. 2007. Techniczno-ekonomiczne aspekty eksploatacji systemów melioracyjnych w zlewni Kościańskiego Kanału Obry. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 519, 47–55.
 
3.
Bykowski J., Kozaczyk P., Mrozik K., Przybyła Cz., Sielska I. 2008. Problemy oceny efektywności ekonomicznej odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych Kościańskiego Kanału Obry. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol. 532, 41–53.
 
4.
Bykowski J., Przybyła Cz., Rutkowski J. 2011. Stan urządzęń melioracyjnych oraz potrzeby ich konserwacji warunkiem optymalizacji gospodarowania wodą w rolnictwie na przykładzie Wielkopolski, PIMR Poznań, 45–51.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny 2013. Rolnictwo w Polsce.
 
6.
Kozaczyk P., Stachowski P., Liberacki D. 2015. Ocena potrzeb modernizacji Północnego Kanału Obry. Inżynieria Ekologiczna nr 43, 139–145.
 
7.
Liberacki D., Olejniczak M. 2013. Ocena potrzeb renowacji i modernizacji urządzeń wodno-melioracyjnych zlokalizowanych na wybranych ciekach w Puszczy Zielonka. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set of Environment Protection) Tom 15, 930–943.
 
8.
Terebecki P. 1998. Studium energetycznego wykorzystania cieków zlewni rzeki Iny. Praca dyplomowa. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska AR w Poznaniu.
 
9.
Bykowski J., Czapiewski L., Stasik R., Korytowski M. 2009. Wstęp do metody rangowania potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych. Rocznik Ochrony Środowiska. T. 11, Cz. 2, 769–779.