PL EN
MODELOWANIE EKONOMETRYCZNE WPŁYWU ZMIAN JAKOŚCI WÓD JEZIORNYCH NA GOSPODARKĘ RYBACKĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Antoni Ramczyk   

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Data publikacji: 01-06-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:218–226
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Instrumentem wykorzystywanym w analizie wpływu degradacji środowiska przyrodniczego na efekty gospodarowania może być model ekonometryczny. Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu zmian jakości wód Jeziora Charzykowskiego na odłowy ryb. W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu zanieczyszczeń wód jeziornych na efekty gospodarki rybackiej. Skonstruowano uogólnione modele ekonomiczno-ekologiczne wyjaśniające zmiany efektów ekonomicznych rybołówstwa jeziornego w warunkach postępującego zanieczyszczenia wody w epilimnionie na przykładzie odłowów płoci, leszcza, krąpia, sielawy, siei, węgorza i szczupaka w Jeziorze Charzykowskim. W przeprowadzonych badaniach empirycznych rozpatrywano wpływ czynników środowiskowych na wielkość odłowów ryb. Obliczenia i analizy wyraźnie wskazują, że czynniki siedliskowe istotnie – ale z różną intensywnością i w odmiennych zestawach – oddziałują na rozmiary odłowów każdego z rozpatrywanych gatunków ryb. Zmiany jakości wód jeziornych i czynników klimatycznych powodują wymierne skutki w gospodarce rybackiej Jeziora Charzykowskiego. Spośród płoci, leszcza i krąpia największe wymagania dotyczące jakości wody ma krąp. Natomiast leszcz ma nieco wyższe wymagania środowiskowe niż płoć. Równania empiryczne ujawniły też, że sielawa i sieja mają znacznie wyższe wymagania w stosunku do czystości wody niż płoć, leszcz i krąp. O ile w przypadku płoci, leszcza i krąpia większość charakterystyk wody raczej jeszcze stymulowała rozwój tych gatunków, o tyle w odniesieniu do sielawy i siei w zasadzie hamowały one ich przyrosty. Model potwierdził również dość duże wymagania siedliskowe węgorza i zgodność tezy o unikaniu przez szczupaka wód zanieczyszczonych. Na zmienne endogeniczne znaczący jest wpływ czynników klimatycznych. Przesądza to o sezonowości odłowów płoci, leszcza, krąpia, sielawy, siei, węgorza i szczupaka w Jeziorze Charzykowskim. Wyniki modelowania mogą być wykorzystane w zarządzaniu gospodarką rybacką tego jeziora.