PL EN
OCENA WPŁYWU INFRASTRUKTURY ZAGRODY WIEJSKIEJ NA ZANIECZYSZCZENIE WODY GRUNTOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Data publikacji: 01-02-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:68–76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych stanowią istotne zagrożenie dla wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych. We wsiach, na terenie zagród wiejskich, najgroźniejsze dla czystości wody gruntowej są odchody zwierzęce (obornik, gnojowica i gnojówka) i ścieki z gospodarstw domowych. Dla poprawy stanu sanitarnego wsi i czystości wód w jej obrębie konieczna jest odpowiednia infrastruktura oraz co się z tym wiąże utrzymanie jej dobrego stanu (kanalizacja, oczyszczalnie ścieków oraz uporządkowana gospodarka odchodami zwierzęcymi). Badania poziomu zanieczyszczenia wód gruntowych przeprowadzono w latach 2001–2011 w sześciu gospodarstwach położonych w obrębie kilku wsi na terenie zlewni jeziora Miedwie. Na terenie tych gospodarstw umiejscowiono stanowiska pomiarowe (piezometry i studnie). Stwierdzono wysokie stężenia NH4+, NO3- i PO43- w wodach gruntowych narażonych na ciągły dopływ zanieczyszczeń z zagrody wiejskiej, a także położonych w znacznej odległości od źródeł zanieczyszczeń. Także woda ze studni gospodarskich, okresowo użytkowanych wykazała występowanie dużych stężeń badanych składników chemicznych, szczególnie NO3- i PO43-, co świadczy o ciągłym dopływie zanieczyszczeń. W monitoringu wód gruntowych w pobranych próbach oznaczano stężenie NH4+, NO3- i PO43- oraz wartość pH.
 
REFERENCJE (18)
1.
Durkowski T., Burczyk P., Walczak B., Wesołowski P. 1997. Zagroda wiejska – źródłem zagrożenia czystości wody i gleby. Materiały Seminaryjne 39. Wydawnictwo IMUZ Falenty, 147–152.
 
2.
Ostrowska E., Płodzik M., Sapek A., Wesołowski P., Smoroń S. 1997. Jakość wody pitnej z ujęć własnych w gospodarstwach rolnych. Materiały Seminaryjne 39. Wydawnictwo IMUZ Falenty, 161–168.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Dz. U. Nr 143, poz. 896.
 
4.
Sapek B., Sapek A. 1998. Monitoring jakości wody gruntowej w zagrodzie wiejskiej i jej otoczeniu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 458, 495–504.
 
5.
Terlikowska K. 1998. Sposób składowania obornika a jakość wody gruntowej. Materiały konferencyjne Wydz. Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW Warszawa, 65–70.
 
6.
Follett R.F., Hatfield J., 2001. Nitrogen in the Environment; Sources, Problems, and Solutions. Elsevier Science Publishers. The Netherlands, 520 pp.
 
7.
Goss M.J., Barry D.A.J. 1995. Groundwater Quality: Responsible Agriculture and Public Perceptions. Journal of Agricultural and Environmental Ethica 8(1), 52–64.
 
8.
Grygorczuk-Petersons 2008. Wpływ działalności rolniczej i bytowej w obrębie zagrody na jakość wód studziennych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 35/36, 117–122.
 
9.
Judová P., Janskỳ B. 2005. Water quality in rural areas of the Czech Republic:Key study Slapanka River catchment. Limnologica 35(2005), 160–168.
 
10.
Rossa L. 2003. Zanieczyszczenia wody gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów hodowlanych zakładu doświadczalnego w Falentach. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 3, z. 6, 149–157.
 
11.
Sapek B. 2006. Jakość gleby i wody gruntowej z zagrody jako wskaźnik punktowych źródeł rolniczych zanieczyszczeń na obszarach wiejskich. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 6, z. 1(16), 349–366.
 
12.
Czajkowska A. 2010. Stopień zanieczyszczenia związkami biogennymi płytkich wód podziemnych w zagospodarowanej rolniczo części zlewni Bierawki. Górnictwo i Geologia 5(4), 91–104.
 
13.
Szymczyk S., Świtajska I. J. 2013. Wpływ użytku ekologicznego na ograniczenie odpływu z zagrody wiejskiej. Inżynieria Ekologiczna nr 34, 214–221.
 
14.
Durkowski T., Wesołowski P., Woroniecki T., Pawlik-Dobrowolski J., Pieczyński L. 2004. Dopływ zanieczyszczeń do Jeziora Miedwie z jego bezpośredniej zlewni oraz możliwości ich ograniczenia. Opracowanie monograficzne Wyd. IMUZ ss. 105.
 
15.
Woroniecki K. T., Rumasz-Rudnicka E. 2008. Zanieczyszczenie wód gruntowych NH4+, NO3-, PO43- i K+ w pobliżu miejsc składowania nawozów naturalnych. Acta Agrophisica, 11(2), 527–538.
 
16.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN ss. 441.
 
17.
Peña-Haro S., Pulido-Velazquez M., Sahuquillo A. 2009. A hydro-economic modelling framework for optimal management of groundwater nitrate pollution from agriculture. Journal of Hydrology 373, 193–203.
 
18.
Foy R.H., O’Connor W.C.K. 2002. Managing the effect of agriculture and water quality in Northen Ireland. Agriculture, hydrology and water quality. Pr. zbior. pod red. P.M. Haygarth, S.C. Jarvis. Wallingford: CABI Publ. CAB Intern., 417–440.