PL EN
OCENA WYMYWANIA NIEORGANICZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z ODPADU W PROCESIE PERKOLACJI
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Data publikacji: 01-05-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:151–156
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wymywalność nieorganicznych składników z ziarnistych materiałów odpadowych może być określana za pomocą testu kolumnowego z przepływem cieczy w górę kolumny. Badanie to umożliwia ocenę zachowania wymywania zanieczyszczeń w określonych warunkach perkolacji (warunkach dynamicznych). Testy dynamiczne symulują rzeczywiste warunki uwalniania zanieczyszczeń panujące w masie składowanych odpadów. Test perkolacji umożliwia także obserwowanie wpływu zmiany stosunku cieczy do ciała stałego (L/S) na uzyskiwane stężenia poszczególnych składników. Warunki testu, w tym szybkość przepływu cieczy wymywającej, pozwalają wywnioskować, które składniki są szybko uwalniane, a które wypłukiwane są pod wpływem oddziaływania z matrycą. W pracy przedstawiono wyniki badania wymywalności metali ciężkich: Zn, Cd, Ni, Cu, Pb i Cr z żużla hutniczego, przy wykorzystaniu kolumnowego testu wymywania. Do badań systematycznie pobierano eluaty o ustalonym stosunku cieczy do ciała stałego (L/S = 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0). Eluaty z każdego etapu procedury charakteryzowały się najwyższym stężeniem cynku, a najniższym chromu. Zaobserwowano wzrost poziomu uwalniania wszystkich metali ciężkich z masy odpadu wraz ze wzrostem stosunku cieczy do ciała stałego (L/S).
 
REFERENCJE (7)
1.
Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE.
 
2.
Del Rey I., Ayuso J., Galvín A.P., Jiménez J.R., López M., García-Garrido M.L. 2015. Analysis of chromium and sulphate origins in construction recycled materials based on leaching test results. Waste Management 46, 278–286.
 
3.
Grathwohl P. 2014. On equilibration of pore water in column leaching tests. Waste Management 34, 908–918.
 
4.
Hjelmar O. 2013. Robustness validation of TS-2 and TS-3 developed by CEN/TC351/WG1 to assess release from products to soil, surface water and groundwater. DHI Report. NEN – Secretariat of CEN/TC 351.
 
5.
PN-EN 12457:2006. Charakteryzowanie odpadów. Wymywanie. Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów. Część 1 i 2.
 
6.
prEN 14405:2014. Characterization of waste. Leaching behavior tests. Up-flow percolation test.
 
7.
Saveyn H., Eder P., Garbarino E., Muchova L., Hjelmar O., van der Sloot H., Comans R., van Zomeren A., Hyks J., Oberender A. 2014. Study on methodological aspects regarding limit values for pollutants in aggregates in the context of the possible development of end-of-waste criteria under the EU Waste Framework Directive. JRC Technical Reports. Publications Office of the European Union, Luxembourg.