PL EN
OSADNIK WÓD BRUDNYCH BOGDAŁÓW JAKO OBIEKT EKOHYDROLOGICZNY
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Zakład Rekultywacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Brzozowa 51, 62-500 Konin
2
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Szydłowska 50, 60-656 Poznań
Data publikacji: 15-11-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:150–155
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Osadniki wód kopalnianych to na ogół czasowe budowle hydrotechniczne związane z oczyszczaniem wód dołowych z zawiesiny mineralno-organicznej. Po zakończeniu eksploatacji węgla i odcięciu sztucznego zasilania podlegają, w zależności od uwarunkowań hydrologicznych i hydrotechnicznych, osuszeniu lub wykorzystywane są jako zbiorniki wodne. Osuszone osadniki podlegają najczęściej samoczynnej rekultywacji – renaturyzacji, stając się podobnie jak zbiorniki wodne obiektami ekohydrologicznymi. Z uwagi, że rolą osadników jest oczyszczanie wód brudnych za celowe uznano poznanie właściwości nagromadzonych w nim osadów i ich wpływu na kształtujące się zbiorowiska roślinne. Całą powierzchnię osadnika (16 ha) po dwóch latach od jego zamknięcia objęto badaniami gleboznawczymi i fitosocjologicznymi. Zróżnicowane warunki wilgotnościowe i glebowe powierzchni osadnika sprzyjały inwazji gatunków o różnych wymagania siedliskowych, kształtując nową jakość terenu poprzemysłowego i jego bioróżnorodność. Inwazja roślinności zielnej i drzewiastej wskazuje, że pomimo funkcji jaką pełnił osadnik w infrastrukturze kopalnianej, nagromadzony w nim materiał stanowi korzystne siedlisko dla rozwoju szaty roślinnej. Sądzić należy, że wynika to z dużej domieszki węgla brunatnego.
 
REFERENCJE (8)
1.
Kalembasa S., Tenger S. 2000. Wykorzystanie węgla brunatnego w nawożeniu i ochronie środowiska. Monografie Akad. Podl. Siedlce, 52, ss. 175.
 
2.
Kasztelewicz Z. 2004. Polskie górnictwo węgla brunatnego. Związek Pracodawców „Porozumienie producentów węgla brunatnego” w Bełchatowie. Górnictwo Odkrywkowe, 1–218.
 
3.
Matl M., Wagner M. 1995. Węgiel brunatny. [W]: Stryszewski M. (red.) Eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących wraz z uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznymi i korzyściami ekologicznymi. Monografia Centrum CPPGSMiE PAN, Kraków, 30–44.
 
4.
Mocek A., Drzymała S. 2010. Geneza analiza i klasyfikacja gleb Polski. Wyd. Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu, ss. 416.
 
5.
Nowosielski O. Węgiel brunatny jako podłoże i nawóz oraz surowiec do wytwarzania podłoży i nawozów. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln, z. 422, 87–92.
 
6.
Otremba K., Kaczmarek Z., Gajewski P. 2012. Wpływ dodatku pyłu z węgla brunatnego na podstawie właściwości fizyczne i wodne poziomu uprawnego gleby powstającej z gruntów pogórniczych KWB Konin. Annual Set The Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska, 14, 741–751.
 
7.
Staniszewski R., Jusik S. 2013. Wpływ zrzutu wód kopalnianych z odkrywki węgla brunatnego na jakość wód rzecznych. Annual Set The Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 2652–2665.
 
8.
Suszka B.1980. Rozmrażanie generatywne. [W]: Białobok S. (red.) Nasze drzewa leśne – Olsze Alnus Mill. Monografia popularnonaukowa PWN, Warszawa, 99–144.