PL EN
OSZACOWANIE ZDOLNOŚCI FILTRACYJNYCH ODPADÓW POFLOTACYJNYCH WBUDOWANYCH W ZAPORY SKŁADOWISK NAMYWANYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:95–103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Budowa bardzo dużych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, do których niewątpliwie kwalifikują się mokre składowiska odpadów poflotacyjnych, jest skomplikowanym zadaniem inżynierskim, wymagającym rozwiązania szeregu zagadnień technicznych i środowiskowych. Projektowanie, budowa i eksploatacja takiego obiektu metodą obserwacyjną sprowadza się do weryfikacji założeń projektowych na podstawie prowadzonego na bieżąco monitoringu. Jednym z podstawowych zadań monitoringu jest, w miarę wypełniania składowiska odpadami, kontrola jakości formowanych nadbudów zapór, elementu konstrukcyjnego obiektu, odpowiedzialnego za jego stateczność. Wykorzystywanie do nadbudowy zapór wyselekcjonowanego z deponowanych odpadów materiału, wymaga zdefiniowania kryteriów uziarnienia i zagęszczenia, które przekładają się wprost na nośność i odkształcalność konstrukcji. Podstawowe badania kontrolne obejmują zatem analizy uziarnienia i właściwości fizycznych wbudowanego w zapory materiału. Dane te mogą być również wykorzystane do oszacowania zdolności filtracyjnych nasypu budowlanego. Brak możliwości odpływu, powodującego akumulację wody w obrębie nasypu, potencjalnie pogarsza warunki stateczności. W pracy zbadano przydatność wzorów empirycznych do oceny współczynnika filtracji odpadów, wzorów które powszechnie stosuje się do gruntów naturalnych. Zaproponowano również prostą formułę empiryczną pozwalającą oszacować współczynnik filtracji odpadów na bazie parametrów uziarnienia i zagęszczenia, określanych w rutynowych badaniach kontroli jakości formowanych nadbudów zapory.
 
REFERENCJE (9)
1.
Jabro J. 1992. Estimation of saturated hydraulic conductivity of soil from particle size distribution and bulk density data. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 35, 557–560.
 
2.
Jamiolkowski M. 2014. Soil mechanics and the observational method: challenges at the Żelazny Most copper tailings disposal facility. Géotechnique, 64(8), 590–619.
 
3.
Kozerski B. 1977. Zasady obliczeń hydrogeologicznych ujęć wód podziemnych. Wytyczne określania współczynnika filtracji metodami pośrednimi i laboratoryjnymi. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
 
4.
Pyrlak K., Zięba Z., Bułdys A., Witek K. 2013 Weryfikacja wyznaczania współczynnika filtracji gruntów niespoistych za pomocą wzorów empirycznych w ujęciu ich mikrostruktury. ACTA Scientiarum Polonorum, Architektura, Budownictwo, 12(2), 43–51.
 
5.
Świdziński W., Tschuschke W., Świerczyński W., Wolski W. 2015. Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most – olbrzymie wyzwanie geotechniczne. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3, 186–193.
 
6.
Tschuschke W. 2006. Sondowania statyczne w odpadach poflotacyjnych. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej nr 1738, seria Budownictwo, z. 110, ss. 266.
 
7.
Tschuschke W., Gogolik S., Kroll M., Walczak M. 2015. Miary zagęszczenia odpadów poflotacyjnych w kontekście kryteriów odbiorów robót ziemnych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3, 200–203.
 
8.
Tschuschke W., Wierzbicki J. 2012. Use of post-flotation copper tailings in the construction of dump dams. Second International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment “GEOMATE” Kuala Lumpur, Malaysia, 190–195.
 
9.
Twardowski K., Drożdżak R. 2006. Pośrednie metody oceny właściwości filtracyjnych gruntów. Wiertnictwo Nafta Gaz, 23(1), 477–486.