PL EN
OCENA STANU JAKOŚCI WÓD RZEK OMULEW I ROZOGA NA PODSTAWIE MAKROFITÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Łószki 2, 10-719 Olsztyn
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 38:129–135
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy dokonano oceny stanu jakości wód Omulwi i Rozogi według Makrofitowej Metody Oceny Rzek (MMOR). Metoda wykorzystuje właściwości indykacyjne roślin wodnych. Na wytypowanych 100-metrowych odcinkach obu rzek przeprowadzono inwentaryzację roślinności pod kątem składu gatunkowego oraz udziału w pokryciu badanych stanowisk. Uzyskane dane zgodnie z założeniami przyjętej metody pozwoliły na opracowanie ilościowej i jakościowej charakterystyki roślinności wodnej w obrębie wyznaczonych odcinków rzek. W dalszej kolejności dały podstawę do określenia stopnia degradacji rzek związanego z zanieczyszczeniami troficznymi, wyrażonego wskaźnikiem – Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR). Na podstawie zakresu wartości wskaźników trofii oraz tolerancji ekologicznej wody badanych rzek uzyskały charakterystykę mezotroficznych przy czym w środowisku Omulwi znaczący (4,5%) udział w pokrywaniu podłoża miał wrażliwy na zanieczyszczenia Ranunculus aquatilis. Według obliczonej wartości wskaźnika MIR wody Omulwi sklasyfikowały się w II klasie jakości wód i dobrej klasie stanu ekologicznego. MIR dla badanego odcinka Rozogi odpowiadał III klasie jakości wód oraz umiarkowanemu stanowi ekologicznemu.