PL EN
OCENA STANU TECHNICZNEGO INFRASTRUKTURY WODNO-MELIORACYJNEJ NA POLDERZE ZAGÓRÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 39:42–50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przeprowadzono ocenę stanu infrastruktury wodno-melioracyjnej oraz warunków i potrzeb jej utrzymania, jako podstawy racjonalnej gospodarki wodnej na użytkowanym rolniczo obszarze polderu Zagórów. Na podstawie badań terenowych stwierdzono, że stan techniczny 80,8% długości badanych kanałów i rowów melioracyjnych oraz 40,7% budowli hydrotechnicznych i komunikacyjnych jest niedopuszczalny i nie spełnia przyjętych kryteriów pozytywnej oceny technicznej. Główną przyczyną wykazanego stanu urządzeń melioracyjnych jest długoletnia eksploatacja urządzeń przy braku lub niedostatecznej częstości wykonywania zabiegów utrzymaniowych. Do przywrócenia odpowiedniego stanu technicznego urządzeń wystarczy w większości przypadków wykonanie konserwacji bieżącej. Przed przystąpieniem do robót należy jednak przeprowadzić szczegółową analizę dotyczącą niezbędności urządzenia dla sprawnego funkcjonowania systemu melioracyjnego. Analiza powinna dotyczyć aktualnych potrzeb melioracji danego obszaru z uwzględnieniem warunków gospodarczych oraz potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego. Na polderach charakteryzujących się często dużymi walorami przyrodniczymi zaleca się stosować zasady rozsądnego kompromisu między utrzymaniem odpowiedniego stanu urządzeń melioracyjnych a ochroną środowiska przyrodniczego.