PL EN
OCENA ZMIENNOŚCI POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM GRADIENTOWEGO POLA WEKTOROWEGO
Edyta Nowicka 1  
,   Beata Olszewska 1  
,   Katarzyna Kopańczyk 2  
,   Halina Klimczak 2  
,   Leszek Pływaczyk 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2
Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 39:105–113
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Oddanie do eksploatacji w 1958 r. stopnia wodnego na Odrze w Brzegu Dolnym oraz przedłużająca się budowa kolejnego stopnia w Malczycach wpłynęło na zmianę stosunków wodnych w przyległej dolinie. Poniżej Brzegu Dolnego dno Odry ulega silnym procesom erozji miejscowej i liniowej. Powoduje to systematyczne obniżanie się stanów wody w rzece i głębokości zalegania wód gruntowych w przyległych terenach. W pracy przedstawiono metodykę badania zmienności poziomu wód gruntowych z wykorzystaniem gradientowego pola wektorowego. Analizy przeprowadzono dla danych pochodzących z dwóch lat hydrologicznych – 1976 i 2012. Gradient, określający intensywność (spadek) poziomu wód gruntowych, został wyznaczony w przyjętych polach odniesienia, opracowanych zgodnie z systemem „Temkart”, o wymiarze 500 × 500 m. Otrzymane wartości gradientu były podstawą do analizy wielkości i kierunku zmian poziomu wód (graficzna prezentacja wektorów), które pozwalają na określenie tempa zmian poziomu wód gruntowych. Uzyskane wyniki analiz w przyjętym okresie, z zastosowaniem zaproponowanej metodyki, wskazują na zróżnicowane zmiany poziomu wód gruntowych na badanym obszarze.