PL EN
UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:178–183
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań było określenie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków, których reaktory biologiczne pracują w technologii osadu czynnego do unieszkodliwiania zanieczyszczeń odprowadzanych ze szkół na terenach wiejskich. Na podstawie wybranych wskaźników zanieczyszczeń takich jak: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny oraz fosforany scharakteryzowano skład ścieków surowych odpływających z obiektów użyteczności publicznej oraz jakość ścieków oczyszczonych z podziałem na dni z zajęciami szkolnymi i dni wolne od zajęć. Analiza wyników badań wykazała, iż dla potrzeb unieszkodliwiania ścieków z obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoły; można stosować przydomowe oczyszczalnie ścieków, których działanie oparte jest na osadzie czynnym.
 
REFERENCJE (12)
1.
Błażejewski R. 2007. Kanalizacja wsi. Przegląd Komunalny 11(194), 83–98.
 
2.
Błażejewski R., Mazurkiewicz J. 2007. Wybór małej oczyszczalni ścieków dla terenów niezurbanizowanych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1, 22–26.
 
3.
Bugajski P., Bergel T. 2008. Wielkości wybranych stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych odpływających z terenów wiejskich. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9, 28–29.
 
4.
GUS 2013. Infrastruktura komunalna w 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 
5.
Jóźwiakowski K. 2012. Przydomowe oczyszczal­nie ścieków na terenach wiejskich – cz. I. Inżynier budownictwa, 10, 57–60.
 
6.
Jóźwiakowski K., Pytka A. 2010. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Polsce w latach 1990-2008. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Monografia Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Tom VI, 31–39.
 
7.
Kaczor G., Szewczyk T. 2011. Wybrane cechy jakościowe ścieków odprowadzanych z osiedli domów jednorodzinnych w Krakowie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10, 361–363.
 
8.
Kaczor G. 2009. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z wiejskich systemów kanalizacyjnych województwa małopolskiego. Infstarktura i Ekologia Terenów Wiejskichm 9, 97–104.
 
9.
Pawełek J. 2015. Water management in Poland in view of water supply and sewage disposal infrastructure development. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich II/2, 367–376.
 
10.
Pryszcz M., Mrowiec B.M. 2015. Funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni w Polsce. Inżynieria Ekologiczna, 41, 133–141.
 
11.
Świgoń Z. 2008. Prawne i techniczne aspekty budowy przydomowej oczyszczalni (cz. 1). Rynek Instalacyjny, 1/2, 73–75.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07. 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984).