PL EN
WŁASNOŚCI POPIOŁÓW LOTNYCH POCHODZĄCYCH ZE SPALANIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I MEDYCZNYCH I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Maszyn Przepływowych im.. Roberta zzSzewalskiego PAN
2
krupa@imp.gda.pl
3
sobczyk @imp.gda.pl
4
marchewicz@imp.gda.pl
AUTOR DO KORESPONDENCJI
tadeusz Bartłomiej Czech   

Instytut Maszyn Przepływowych im.. Roberta zzSzewalskiego PAN, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Polska
Data publikacji: 01-06-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:1–13
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest zbadanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska jakie niesie ze sobą spalanie szczególnie niebezpiecznych odpadów przemysłowych oraz medycznych. Wśród wielu odpadów, które w sposób kontrolowany poddawane są spalaniu, specyficznymi odpadami są odpady medyczne i odpady elektroniczne, które wymagają odrębnego traktowania ze względu na ich skład chemiczny. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie możliwością wykorzystania obróbki termicznej do procesu degradacji odpadów przemysłowych oraz medycznych. Jakkolwiek metody termicznej utylizacji odpadów specyficznych należą do metod bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska a spalanie umożliwia zmniejszenie objętości składowanych odpadów, to pozostaje jednak problem zarówno składowania uzyskanych popiołów jak i problem usuwania powstających związków lotnych i popiołów lotnych które przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery. Odrębnym problemem jest odzyskiwanie z popiołów dennych i lotnych deficytowych składników np. złota, miedzi czy też metali ciężkich i ziem rzadkich. Obecność tworzyw sztucznych pochodzących np. z opakowań powoduje, że w czasie spalania do atmosfery przedostają się opary chloru, dioksyn, furanów oraz związki metali ciężkich, dodawanych do spalanych materiałów w postaci barwników czy składników PCV. popiół denny po spaleniu odpadów medycznych zawiera głównie związki wapnia, chloru, krzemu i aluminium w postaci tlenków, soli, zaś popiół lotny charakteryzuje się dużą zawartością chloru i metali ciężkich.