PL EN
WPŁYW CHOWU KARPIA NA STAN FIZYKOCHEMICZNY WODY STAWU I ODBIORNIKA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24–28, 30-059 Kraków
 
 
Data publikacji: 04-10-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:131–138
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych wody zasilającej oraz stawów karpiowych w gospodarstwie rybackim Mydlniki w województwie małopolskim. W punktach pomiarowo-kontrolnych usytuowanych na rzece Rudawie przed i poniżej gospodarstwa oraz w czterech stawach hodowlanych oznaczono w wodzie: temperaturę, zawartość tlenu rozpuszczonego, stopień nasycenia tlenem, przewodność elektrolityczną właściwą i pH, oraz stężenie zawiesiny ogólnej, substancji rozpuszczonych, składników mineralnych – SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe i Mn, a także związków biogennych (PO43-, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-). Na podstawie badań stwierdzono, że woda rzeki Rudawy zasilająca stawy nie spełnia wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe stanowiące naturalne środowisko życia ryb karpiowatych. Jej stan fizykochemiczny jest poniżej dobrego ze względu na wysokie stężenie fosforanów. Statystyczna analiza 19 badanych cech wody wykazała pozytywny wpływ chowu karpia na jakość wody w stawach hodowlanych. Stężenie związków biogennych (fosforanów, azotu azotynowego i azotanowego), substancji rozpuszczonych, wapnia oraz przewodność elektrolityczna właściwa wody w stawach zmniejszyło się średnio o 30 do 87% w porównaniu do cieku zasilającego.
 
REFERENCJE (22)
1.
Barszczewski J., Kaca E., Wojda R. 2010. Warunki środowiskowe i wyniki produkcyjne w ekologicznym oraz konwencjonalnym chowie karpi. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55 (3), 14–19.
 
2.
Bhatnagar A, Devi P. 2013. Water quality guidelines for the management of pond fish culture. International Journal of Environmental Sciences, 3 (6), 1980–2009.
 
3.
Dulic Z., Subakov-Simic G., Ciric M., Relic R., Lakic N., Stankovic M., Markovic Z. 2010. Water quality in semi-intensive carp production system using three different feeds. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (3), 266–274.
 
4.
GUS. 2010. Ochrona środowiska. www.stat.gov.pl.
 
5.
Kanownik W. 2010. Jakość wód zasilających i w toni stawów rybnych w okresie hodowlanym. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 548, 283–291.
 
6.
Kanownik W., Rajda W. 2011. Samooczyszczanie wody potoku Pychowickiego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 561, 81–91.
 
7.
Knösche R., Schreckenbach K., Pfeifer M., Weissenbach H. 2000. Balances of phosphorus and nitrogen in carp ponds. Fisheries Management and Ecology, 7, 15–22.
 
8.
Kosturkiewicz A., Muratowa S., Myszka A. 1993. Wpływ stawów rybnych na jakość wód. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 244, 51–63.
 
9.
Lirski A., Wałowski J. 2010. Stawowa produkcja karpia w 2009 roku – wyniki ostateczne. Prz. Ryb. 34 (2), 11–12.
 
10.
Madeyski M. 2001. Wpływ stawów rybnych na wybrane elementy środowiska naturalnego. Zesz. Nauk. AR Krak., Inż. Środ. 21, 139–144.
 
11.
Małecki Z.J., Małecka I. 2013. Funkcje stawów parkowych w Russowie k/Kalisza. Inżynieria Ekologiczna, 35, 106–116.
 
12.
Murat-Błażejewska S. 1995. Eksploatacja stawów karpiowych a problem jakości wody w małych ciekach odbiornikach wód poprodukcyjnych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Konferencje, 8, 163–173.
 
13.
Operat wodnoprawny na piętrzenie i pobór wody z rzeki Rudawy w Szczyglicach km 8+900. 1997.
 
14.
Raszyńska M., Machula S. 2006. Oddziaływanie stawów karpiowych na jakość wód rzeki Krąpiel (Pomorze Zachodnie). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4 (2), 141–149.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. 2002 Nr 176, poz. 1455).
 
17.
Strutyński J., Gałka A. 2002. Rola stawów rybnych w doczyszczaniu wód rzeki Wieprzówki. Zesz. Nauk. AR Krak., Inż. Środ. 23, 127–135.
 
18.
Szyra D. 2012. Awifauna wodno-błotna stawów Wielokąt – stan aktualny oraz zmiany liczebności. Przegląd Przyrodniczy, 23 (2), 42–65.
 
19.
Teodorowicz M. 2013. Surface water quality and intensive fish culture. Arch. Pol. Fish. 21 (2), 65–111.
 
20.
Walczuk T., Romanowski J. 2013. Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki stawowej w rezerwacie ornitologicznym „Stawy Raszyńskie”. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 13 (4), 175–184.
 
21.
Wezel A., Robin J., Guerin M., Arthaud F., Vallod D. 2013. Management effects on water quality, sediments and fish production in extensive fish ponds in the Dombes region, France. Limnologia, 43, 210–218.
 
22.
Woźniewski M. 1992. Warunki tlenowe w chowie i hodowli ryb karpiowatych. [W:] Wytyczne do oceny jakości wód przydatnych do chowu i hodowli ryb karpiowatych. Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 21–30.