PL EN
WPŁYW DODATKU BENTONITU NA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI POPIOŁU LOTNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
2
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Przemysław Baran   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:32–39
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań było określenie zmian współczynnika filtracji popiołu lotnego w wyniku dodania bentonitu w ilości 2, 5 i 10%. Ponieważ popiół lotny, z uwagi na swoją budowę wewnętrzną może stanowić materiał uszczelniający, a jednocześnie jego pozyskanie nie wiąże się z dużymi kosztami, Autorzy rozważyli możliwość połączenia go z niewielkim dodatkiem bentonitu, w celu wytworzenia stosunkowo niedrogiego materiału uszczelniającego. W ramach badań przedmiotowych wykonano oznaczenia współczynnika filtracji przy zmiennym gradiencie hydraulicznym za pomocą edometru, na próbkach preparowanych w warunkach laboratoryjnych przy wskaźniku zagęszczenia 0,95. W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, iż nawet niewielki (2%) dodatek bentonitu powoduje zmniejszenie współczynnika filtracji o jeden rząd wielkości w stosunku do wyjściowego. Przy 10% dodatku obserwuje się zmniejszenie wspomnianego parametru o dwa rzędy wielkości. Patrząc z punktu widzenia „klasyfikacji charakterystyki przepływu” i „klasyfikacji przepuszczalności”, można stwierdzić, iż czysty popiół posiada słabą charakterystykę przepływu i niską przepuszczalność; 2% dodatek bentonitu powoduje iż badana mieszanka ma bardzo niską przepuszczalność, natomiast 10% dodatek bentonitu czyni ten materiał praktycznie nieprzepuszczalnym.