PL EN
WPŁYW GLIFOSATU W POSTACI SOLI AMONOWEJ NA ZAWARTOŚĆ FOSFORU PRZYSWAJALNEGO I AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FOSFATAZ W GLEBIE LEKKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Data publikacji: 25-07-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:115–121
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem podjętych badań było określenie oddziaływania soli amonowej glifosatu na aktywność wybranych enzymów biorących udział w przemianach związków fosforu w glebie: fosfomonoesterazy kwaśnej (EC 3.1.3.2), fosfomonoesterazy alkalicznej (EC 3.1.1) oraz zawartości fosforu, w formie przyswajalnej dla roślin. Do badań laboratoryjnych użyto glebę zaliczaną do piasku gliniastego o zawartości węgla organicznego 8,7 g·kg-1. Do gleby wprowadzono wodne roztwory preparatu Avans Premium 360 SC (360 g glifosatu w postaci soli amonowej w 1 dm3). Ilość wprowadzonego glifosatu w postaci soli amonowej wynosiła 0 (kontrola), 1, 10, 50 i 100 mg·kg-1 gleby. W 1., 7., 14., 28. i 56. dniu po wprowadzeniu herbicydu oznaczono spektrofotometrycznie wymienione parametry glebowe. Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzono, że wprowadzenie glifosatu w formie soli amonowej spowodowało zmiany zawartości fosforu przyswajalnego oraz aktywności enzymów biorących udział w przemianach tego pierwiastka w glebie lekkiej. Nie można jednoznacznie wykazać wpływu dawki soli amonowej i dnia pomiaru na zmiany zawartości fosforu przyswajalnego oraz aktywności enzymów biorących udział w przemianach tego pierwiastka w analizowanej glebie. Spośród oznaczanych parametrów najbardziej wrażliwa na obecność soli amonowej glifosatu okazała się fosfomonoestęraza alkaliczna.