PL EN
WPŁYW JAKOŚCI DANYCH HYDROLOGICZNYCH NA OSZACOWANIE ODPŁYWU ZE ZLEWNI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POTOKU STRZYŻA W GDAŃSKU
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Hydrotechniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
 
 
Data publikacji: 04-10-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:139–153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kontrola oraz prognozowanie reakcji cieków powierzchniowych na nawalne epizody deszczowe, lub gwałtowne roztopy nabiera kluczowego znaczenia w aspekcie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni zurbanizowanych. Bardzo dobrym przykładem zarówno problematycznego, jak i niosącego realne zagrożenie dla infrastruktury miejskiej cieku, jest Potok Strzyża w Gdańsku. W latach 2011–2013 realizowano budowę sieci posterunków kontrolnych w zlewni potoku. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwe stało się gromadzenie cennych danych hydrologicznych dotyczących opadów i przepływów w obszarze silnie zróżnicowanej zlewni miejskiej. Obecnie trwają prace nad drugim etapem opomiarowana zlewni Potoku Strzyża, wyznaczonym na lata 2015–2017, mającym na celu rozwój metod ochrony przeciwpowodziowej, rozbudowę istniejącego systemu monitoringu opadów i przepływów w zlewni Potoku Strzyża, a także dodatkowo, stworzenie systemu sterowania retencją wód opadowych i roztopowych oraz monitoring jakości wód potoku stanowiących bezpośredni odbiornik miejskich ścieków deszczowych. W artykule przedstawiono przykład wykorzystania ciągłych danych z monitoringu hydrologicznego do wyznaczenia rocznego współczynnika odpływu ze zlewni. Wyniki porównano z przybliżonym oszacowaniem tego parametru hydrologicznego, wykonanym na podstawie chwilowych pomiarów hydrometrycznych przepływu i dostępnych obserwacji opadów ze stacji leżącej w sąsiedztwie analizowanej zlewni.
 
REFERENCJE (10)
1.
Chełmicki W., 2001. Woda – zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Cyberski J. (red.) 2003. Powódź w Gdańsku 2001. Praca zbiorowa. GTN, Wydział Nauk o Ziemi, Gdańsk.
 
3.
Nowacki J., Szumilas T. (red.) 2010. Monitoring cieków wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2009. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, materiały niepublikowane.
 
4.
Pociask-Karteczka J. (red.) 2003. Zlewnia. Właściwości i procesy. IGiGP UJ, Kraków.
 
5.
Sikora M., Cieśliński R., 2015. Kształtowanie się odpływu w zlewni zurbanizowanej na przykładzie zlewni Strzyży. Inżynieria Ekologiczna 41, 69–78.
 
6.
Szydłowski M., Zima P., 2013. Zastosowanie modelu opad-odpływ do oszacowania spływu wód opadowych z górnej części zlewni potoku Strzyża w Gdańsku, poprzedzającego awarię zbiornika Nowiec II. B. Więzik (red.) Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych. Tom II. Warszawa: Komitet Gospodarki Wodnej PAN, 2013, 83–100.
 
7.
Szydłowski M. (red.) 2011. Monitorowanie, modelowanie i analiza zagrożenia powodziowego w małej zlewni miejskiej na przykładzie zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku. Umowa nr WFOS/D/201/162/2011 zawarta między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Politechniką Gdańską.
 
8.
Weinerowska-Bords K. 2010. Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej. Wyd. Polit. Gdańskiej.
 
9.
Weinerowska- Bords K., Szydłowski M, Bielecka K., 2012. Analiza czasowej i przestrzennej zmienności opadów w zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6, 490–500.
 
10.
Wołoszyn E. 2009. Analysis of rainfall data of gdansk meteorological station. [In:] Proc. of International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. Orhid, Macedonia, 1-5 September 2009, 675–684.