PL EN
WPŁYW METODY BADAŃ UZIARNIENIA OSADÓW POFLOTACYJNYCH NA OCENĘ ICH PRZYDATNOŚCI W BUDOWNICTWIE ZIEMNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Data publikacji: 01-02-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:121–127
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono porównanie wyników laboratoryjnych badań rozkładu uziarnienia osadów poflotacyjnych, pochodzących z procesu wzbogacania rudy miedzi. Zaprezentowano również wyniki analizy statystycznej parametrów uziarnienia, na podstawie której wykazano statystycznie istotne różnice w ocenie uziarnienia osadów zbadanych różnymi metodami. Badania przeprowadzono standardowymi metodami sitowymi – przesiewania i przemywania urobku pozyskanego z tej samej próby. Dobór właściwej metodyki i procedury badawczej determinowany jest zawsze analizą wstępną makroskopowego rozpoznania ośrodka gruntowego. Prawidłowo określony rozkład uziarnienia gruntu ma bowiem zasadniczy wpływ na jego klasyfikację i dalej na ocenę przydatności w budownictwie ziemnym. Problem ten nabiera większego znaczenia w przypadku gruntów antropogenicznych, które mogą być wykorzystywane do konstrukcji zapór lub uszczelniania konstrukcji hydrotechnicznych. W ujęciu praktycznym, znajomość ograniczeń wynikających z zastosowania danej metody, uniezależnia od błędnego wnioskowania o wynikach badań. Doskonale zagadnienie to zilustrować można na przykładzie doboru metody służącej ocenie parametrów oraz rozkładów uziarnienia gruntów.
 
REFERENCJE (14)
1.
Domański Cz., 1979. Statystyczne testy nieparametryczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
Góralczyk S. (red.), 2011. Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego. Wyd. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa.
 
3.
Łomnicki A., 2006. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Płoskonka D., 2010. Różnice w wynikach analiz uziarnienia przeprowadzonych różnymi metodami. Landform Analysis, 12, 79–85.
 
5.
Polska Norma 1998 – PN-R-04032 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek gruntu i oznaczanie składu granulometrycznego. PKN, Warszawa.
 
6.
Polska Norma 1988 – PN-88-B-04481 Grunty Budowlane. Badania próbek gruntu. PKN, Warszawa.
 
7.
Polska Norma 2006 – PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. PKN, Warszawa.
 
8.
POLSKA NORMA 2006 – PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie.
 
9.
i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. PKN, Warszawa.
 
10.
Stanisz A., 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Stat Soft, Kraków.
 
11.
Tschuschke W., 2006. Sondowania statyczne w odpadach poflotacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Seria Budownictwo, z. 110, Gliwice.
 
12.
Tschuschke W., 2013. Identyfikacja konsystencji gruntów mało spoistych na podstawie charakterystyk penetracji z badania statycznego sondowania. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, nr 4. Oficyna wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 
13.
Tschuschke W., Walczak M., Wierzbicki J., 2015a. Analiza przydatności odpadów górniczych w budownictwie ziemnym. Projektowanie, eksploatacja, diagnostyka i naprawy wybranych obiektów budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego. Praca zbiorowa, IBiG, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 99–112.
 
14.
Tschuschke W., Gogolik S., Kroll M., Walczak M., 2015b. Miary zagęszczenia odpadów poflotacyjnych w kontekście kryteriów odbioru robót ziemnych. Inżynieria Morska i Geotechnika 36(3), 200–203.