PL EN
WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZED HAŁASEM DROGOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
Data publikacji: 15-11-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:82–88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wskaźniki oceny poziomu dźwięku od ruchu samochodowego oraz możliwe działania w walce z nadmiernym hałasem w otoczeniu tras drogowych. Analizie poddano zmiany w wartościach równoważnego poziomu dźwięku w zależności od natężenia ruchu, struktury rodzajowej i prędkości pojazdów. W odniesieniu do działań zmniejszających poziom hałasu drogowego w środowisku zwrócono szczególną uwagę na ekrany akustyczne oraz redukcję hałasu w rejonie kontaktu opon samochodowych z nawierzchnią. Na wybranych przykładach pokazano skuteczność akustyczną poszczególnych rozwiązań. Wykazano, że w przypadku nieznacznych przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku, właściwe zaprojektowanie i utrzymywanie nawierzchni drogowej czy wprowadzenie ograniczenia prędkości pojazdów, pozwoli uniknąć stosowania ekranów akustycznych.
 
REFERENCJE (17)
1.
Adamczyk J., Stryczniewicz L., Szałyga-Osypanka D., 2008. Ekrany akustyczne – panaceum? Drogi, nr 9.
 
2.
Bendtsen H. et al., 2010. Noise management and abatement. Conference of European Directors of Roads.
 
3.
Bendtsen H., Larsen H.J.E., 2007. Traffic Management and Noise. Road Directorate, Danish Road Institute.
 
4.
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002.
 
5.
w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
 
6.
Ellebjerg L., 2007. Controlling Traffic Noise through Traffic Management. Results.
 
7.
of a literature study in SILENCE WP H1, Brussels.
 
8.
Gardziejczyk W., Gierasimiuk P., Motylewicz M., 2011a. Ekrany akustyczne – analiza ich skuteczności na wybranych przykładach. Magazyn Autostrady, nr 12, 38–45.
 
9.
Gardziejczyk W., 2011b. Generowanie hałasu przez samochody osobowe i ciężarowe. Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa. Studia i materiały, z. 64, 46–61.
 
10.
Gardziejczyk W., 2005. Wpływ technologii wykonania i tekstury nawierzchni drogowych na hałas pojazdów samochodowych. Rozprawy Naukowe Nr 121. Dział Wydawnictw.
 
11.
i Poligrafii, Politechnika Białostocka.
 
12.
Gradkowski K., 2010. Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
 
13.
ISO 11819-1, 1997. Acoustics – Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise. Part 1. Statistical pass-by method.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, nr 120, poz. 826).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012, poz. 1109).
 
16.
Sandberg U., Ejsmont J.A., 2002. Tire/Road Noise Reference Book. INFORMEX Ejsmont & Sandberg, Handelsbolag, Printed by MODENA, Gdynia.
 
17.
Tracz M., Woźniak K., Buczek P., 2014. Rola obwodnic w poprawie klimatu akustycznego otoczenia przejść drogowych przez miasta. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Kraków.