PL EN
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH NA GLEBĘ I UPRAWNĄ ROŚLINNOŚĆ PRZYDROŻNĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole
2
Uniwersytet Opolski, absolwentka kierunku studiów Ochrona Środowiska
Data publikacji: 04-11-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:137–144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było rozpoznanie wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę i roślin-ność uprawnianą przy pasie drogowym. Zanieczyszczenia te, to nie tylko spaliny, ale również pyły powstające w wyniku tarcia opon o nawierzchnie drogi, płyny wyciekające z nieszczelnych instalacji oraz śmieci wyrzucane przez kierowców w trakcie jazdy. Roślina bytująca w takim środowisku, jest narażona na liczne stresy i uszkodzenia. Główną przyczyną wpływającą niekorzystnie na rozwój roślin, a nawet powodującą ich śmierć, jest potęgujące się stale zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w rejonach śródmiejskich jak i wzdłuż obciążonych tras komunikacyjnych. Na skutek używania soli do zwalczania gołoledzi, narażamy glebę na skażenie, co wpływa na rozwój roślin a także zmniejsza kwasowość gleby. Na wielu takich terenach zatrucie przekracza normy wytrzymałości roślin, będąc podstawową przyczyną chorób a także masowego zamierania. Obiektem badań była kukurydza oraz jej siedlisko uprawy. Do celów analiz z pola zlokalizowanego w miejscowości Kośmidry pobrano próby glebowe, w których oznaczono: pH, zasolenie, zawartość węgla organicznego i poziomy metali ciężkich. W łanie kukurydzy obserwowano obecność czynników bio- i abiotycznych, wpływających na stan zdrowotny roślin oraz poziom zachwaszczenia.