PL EN
WYKORZYSTANIE BIEGACZOWATYCH JAKO BIOWSKAŹNIKÓW DO OCENY STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO KORYT I BRZEGÓW RZEK GÓRSKICH O RÓŻNYM STOPNIU PRZEKSZTAŁCENIA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
2
Zakład Entomologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, Kraków
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 32:95–105
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była weryfikacja czy występowanie materiału żwirowiskowego w korytach rzecznych stanowi jedyny czynnik odpowiedzialny za utrzymanie elementów biotycznych związanych ze środowiskami w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Badania terenowe prowadzono w przekrojach potoku górskiego Porębianka, o bardzo dobrze poznanej strukturze geomorfologicznej i posiadającej równocześnie silnie zmodyfikowane przez człowieka koryto. Występują tam odcinki, gdzie następuje silne wcinanie dna koryta, często aż do warstwy skały macierzystej, oraz miejsca, w których następuje redepozycja materiału żwirowego. Do analiz wybrano dziesięć przekrojów o zróżnicowanym stopniu modyfikacji koryta i brzegu. Wyniki wskazują, że czynnikami decydującymi o występowaniu organizmów nadrzecznych jest konieczność częstego zalewania środowisk nadbrzeżnych. Regulacje koryta i brzegów potoku oraz silne erozja wgłębna powodują zanik organizmów związanych z tym typem ekosystemu.