PL EN
WYKORZYSTANIE OKRZEMEK (BACILLARIOPHYTA) DO OCENY JAKOŚCI WÓD RZEKI BIAŁEJ TARNOWSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 8B, 35-601 Rzeszów
2
Katedra Gleboznawstwa Chemii Środowiska i Hydrologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 8B, 35-601 Rzeszów
3
Katedra Agroekologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 8B, 35-601 Rzeszów
Data publikacji: 24-03-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 42:17–27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rzeka Biała Tarnowska jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca. Wypływa z Beskidu Niskiego, płynie na granicy Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego, następnie uchodzi do Dunajca na terenie Niziny Nadwiślańskiej. Celem niniejszej pracy było zbadanie różnorodności okrzemek na poszczególnych stanowiskach oraz próba oceny zanieczyszczenia rzeki z wykorzystaniem okrzemek jako wskaźników jakości wód. Wody rzeki Biała Tarnowska charakteryzowały się odczynem zasadowym lub zbliżonym do obojętnego. Wartości stężeń azotanów wskazywały na II klasę jakości, jedynie na ostatnim stanowisku (5) mieściły się w normach odpowiadających I klasie. Na stanowiskach wyznaczonych wzdłuż biegu rzeki zidentyfikowano łącznie 205 taksonów okrzemek. Najbogatszymi w gatunki rodzajami były: Nitzschia (29), Navicula (21) oraz Gomphonema (15). Najczęściej występującym dominantem było Achnanthidium pyrenaicum (Hust.) Kobayasi. Bardzo liczne populacje tworzyła także Navicula lanceolata (Agardh) Kütz., w dolnym biegu rzeki, na dwóch ostatnich stanowiskach. Celem określenia statusu ekologicznego rzeki Białej Tarnowskiej wykonano analizę struktury zbiorowisk okrzemek. Wyniki analiz przedstawiono za pomocą wybranych indeksów okrzemkowych. Według indeksu IPS Biała Tarnowska posiada dobry status ekologiczny (II klasa) na większości badanych stanowisk. Wartości wskaźnika TDI przedstawiały się najgorzej w klasyfikacji i wskazywały najczęściej na wody słabej i złej jakości (IV i V klasa) zwłaszcza w środkowym i dolnym biegu.