PL EN
ZASTOSOWANIE OLEJKU ETERYCZNEGO EKSTRAHOWANEGO ZE SKÓREK POMARAŃCZY JAKO CZĘŚCIOWEGO SUBSTYTUTU FLOKULANTA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
Data publikacji: 01-05-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:104–113
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy podjęto próbę określenia optymalnych warunków prowadzenia procesu mechanicznego odwadniania komunalnych osadów ściekowych oraz zmniejszenia nieprzyjemnych zapachów wydzielających się podczas tego procesu. Proces odwadniania komunalnych osadów ściekowych prowadzono w laboratoryjnej wirówce sedymentacyjnej typu MPW-350. Jako nadawę do procesu mechanicznego odwadniania zastosowano rzeczywisty ustabilizowany w wyniku fermentacji metanowej osad czynny, pobrany z Oczyszczalni Ścieków Jamno. Proces odwadniania wspomagany był flokulantem kationowym o nazwie handlowej Praestol 855BS o stężeniu rzeczywistym roztworu 0,3% oraz olejkiem eterycznym z pomarańczy, który wyprodukowano ze skórek pomarańczy w procesie destylacji parą wodną. Wartościami stałymi procesu odwadniania były: pH, temperatura, barwa, struktura, zapach, zawartość wody oraz zawartość suchej masy. Parametrami zmiennymi niezależnymi procesu odwadniania były: czas wirowania w zakresie 1–10 min, prędkość wirowania w zakresie 1000–3000 obr/min oraz dawka mieszaniny w proporcji flokulant Praestol 855BS (79%) + olejek eteryczny z pomarańczy (21%) w zakresie 0–48 ml/dm3. Ocenie poddano: zawartość wody w osadzie, zawartość suchej masy w odcieku oraz czas utrzymywania się zapachu olejku w osadzie. Przeprowadzone badania wykazały, że olejek eteryczny z pomarańczy może być stosowany jako częściowy substytut flokulanta Praestol 855BS w procesie sedymentacji odśrodkowej. Olejek eteryczny z pomarańczy w dużym stopniu zmniejsza nieprzyjemne zapachy, które wydzielane są z osadów podczas ich mechanicznego odwadniania. Zaleca się do aplikacji dawkowanie równoczesne obydwu odczynników wspomagających, tj. flokulanta Praestol 855BS 79% oraz olejku eterycznego z pomarańczy 21% udziału objętościowego.
 
REFERENCJE (16)
1.
Agus, E., Zhang, L., Sedlak, D. L. 2012. A framework for identifying characteristic odor compounds in municipal wastewater effluent. Water Research, 46 (18), 5970–5980.
 
2.
ASHLAND Karta charakterystyki flokulanta Praestol 855BS, Nr karty: R0308409.
 
3.
Bień, J., Matysiak, B., Wystalska, K. 1999. Stabilizacja i odwadnianie osadów ściekowych. Monografie Nr 60. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
4.
Bojanowicz-Bablok, A. 2012. Disamenity externalities of municipal solid waste landfill. Archives of Waste Menagement and Environmental Protection, 14 (1), 11–20.
 
5.
Boruszko, D. 2001. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych – ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
6.
Brudniak, A., Dębowski, M., Zieliński, M. 2013. Określenie zapachowego oddziaływania wybranej oczyszczalni ścieków na tereny objęte opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Rocznik Ochrona Środowiska, 15 (2), 1759–1771.
 
7.
Kośmider, J., & Krajewska, B. 2007. Determining Temporary Odour Concetrationunder Field Conditions – Comparison of Methods. Polish Journal of Environmental Studies, 16 (2), 215–225.
 
8.
Kośmider, J., Mazur-Chrzanowska, B., Wyszyński, B. 2012. Odory. PWN, Warszawa.
 
9.
Kowalczyk, A. & Piecuch, T. 2016. Sludge dewatering in a decanter centrifuge aided by cationic flocculant Praestol 855BS and essential oil of waste orange pesel. Archives of Environmental Protection, 42 (1), 3–18.
 
10.
Kulig, A. 2005. Źródła i oddziaływanie odorantów emitowanych z obiektów gospodarki ściekowej. Prze-gląd Komunalny, Zeszyty Komunalne, 11, 99–103.
 
11.
Kulig, A., Lelicińska-Serafin, K., Podedworna, J., Sinicyn, G., Heidrich, Z., Czyżkowski, B. 2010. Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej w Polsce [W:] Szynkowska, M., Zwoździak, J. (red.) Współczesna problematyka odorów. WNT, Warszawa, 14–53.
 
12.
Kulig, A., Sinicyn, G., Czyżkowski, B., Lelicińska-Serafin, K., Heidrich, Z., Podedworna, J. 2008. Identyfication and survey of the sources of potential olfactory impact in municipal management in Poland. Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection, 9, 549–563.
 
13.
Malej, J. 2004. Odpady i osady ściekowe. Charakterystyka – unieszkodliwianie – zagospodarowanie. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 
14.
Malej, J., Majewska, A., Boguski, A. 2002. Wybrane problemy oczyszczania wód osadowych. Rocznik Ochrona Środowiska, 4, 11–48.
 
15.
Podedworna, J., Umiejewska, K. 2007. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
16.
Podedworna, J., Umiejewska, K. 2008. Technologia osadów ściekowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.