PL EN
ZASTOSOWANIE INDYWIDUALNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 04-11-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:129–136
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono technologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania indywi-dualnych oczyszczalni ścieków w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, rozumianych jako występowanie gruntów nieprzepuszczalnych, a także wysokiego poziomu wód gruntowych. W ramach analizy technicznej usystematyzowano informacje w zakresie możliwych do zastosowania technologii oczyszczania i odprowadzania ścieków oczyszczonych. W ramach analizy ekonomicznej wykazano z jakimi dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi wiąże się budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych. W podsumowaniu dokonano analizy efektywności kosztowej możliwych do zastosowania technologii.