PL EN
ZIELONE DACHY I ZIELONE ŚCIANY JAKO ROZWIĄZANIA POPRAWIAJĄCE ZDROWIE ŚRODOWISKOWE TERENÓW MIEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Data publikacji: 18-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 36:40–52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tereny miejskie są narażone na emisje zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł i stanowiących zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych. Zarówno rodzaj zanieczyszczenia, jego toksyczność dla organizmów jak i formy ekspozycji a także częstotliwość ich występowania w środowisku mogą wpływać negatywnie na organizmy żywe występujące na danym obszarze. Kolejnym elementem negatywnie wpływającym na zdrowie środowiskowe, jest pęd do dobrobytu jednostek i społeczności, co w połączeniu ze słabą odpornością nerwową na sytuacje stresowe przyczynia się do obniżenia odporności organizmów na choroby stające się plagą społeczną jak bulimia, cukrzyca i choroby nowotworowe. Występująca tendencja do zwiększonej zabudowy na terenach miejskich oraz zwiększająca się liczba mieszkańców miast w Europie jak również wzrastająca świadomość tych mieszkańców o konieczności ochrony zdrowia środowiskowego, wskazuje na potrzebę poszukiwania rozwiązań alternatywnych i innowacyjnych dotyczących zieleni miejskiej. Inwestycje zaliczane do tej grupy, to zielone dachy i zielone ściany, których realizacja pozwoli na zwiększenie biologicznie czynnej powierzchni w miastach i może stanowić niezbędny element infrastruktury miejskiej przyczyniający się do podniesienia komfortu życia społeczności zamieszkujących miasta.