PL EN
RECHEARCHES THE WASTEWATER AFTER MILKING IN CHOSEN AGRICULTURAL FARM OF THE PODLASKIE PROVINCE
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Wiejska 45 B, 15-351 Białystok
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:27-35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
After reviewing the available literature, it was found that the wastewater after milking is not sufficiently characterized. A questionnaire was prepared in order to obtain more information on the wastewater produced when milking. It was carried out on a group of a hundred dairy farmers. In a few selected farms wastewater after milking was sampled. In the wastewater after milking the basic parameters, i.e. pH, indicators of COD, BOD5, total suspended solids content, the content of total nitrogen, ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, total phosphorus and phosphate were determined. It was found that farmers do not control the quantity and quality of wastewater after milking produced in their farms. The amount of such wastewater is dependent on the system of milking and the highest values were obtained on the farms where the milking system is used based on the milking wired machines. The chemicals used for cleaning milking equipment have a large effect on the pH of wastewater samples and depending on their acidic or alkaline character.
 
REFERENCES (12)
1.
Bednarski W. 1997. Oddziaływanie przemysłu mleczarskiego na środowisko. [W:] Ziajka. S., Mleczarstwo zagadnienia wybrane II. Wydawnictwo ART Olsztyn, Olsztyn, 363–374.
 
2.
Borkowska D. 2005. Użytkowanie mleczne [W:] Litwińczuk, Z., Szulc, T. (red.), Hodowla.
 
3.
i użytkowanie bydła. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 108–116.
 
4.
Dąbrowski W. 2005. Wpływ charakteru ścieków mleczarskich na efektywność pracy oczyszczalni. [W:] XII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z cyklu problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych. Materiały. Bartkowska I., Dzienis L. (red.), Białowieża, 663–671.
 
5.
Dąbrowski W., Wiater J. 2013. Określenie możliwości zmniejszenia obciążenia oczyszczalni ścieków mleczarskich przez zastosowanie wydzielonego oczyszczania odcieków z przeróbki osadów. Annual Set of Environment Protection, Vol. 15, Cz. 2, 823–834.
 
6.
Jurczak M.E. 2005. Mleko produkcja, badanie, przerób. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 68–79.
 
7.
Kamieniecki H. 2005. Pomieszczenia inwentarskie i pielęgnacja zwierząt. [W:] Litwińczuk, Z., Szulc, T. (red.), Hodowla i użytkowanie bydła. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 301–323.
 
8.
Kosińska, E. 2013. Ekologiczna forma neutralizacji nieczystości. Wiadomości Rolnicze, nr 12, 10–11.
 
9.
Ostrowska K., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Mielcarek A. 2013. Wpływ procesu filtracji na relację między ilością substancji organicznych i związków biogennych w ściekach mleczarskich. Annual Set of Environment Protection, Vol. 15, Cz. 2, 1411–1425.
 
10.
Struk-Sokołowska J., Ignatowicz K. 2013. Współoczyszczanie ścieków komunalnych i mle-czarskich przy zastosowaniu technologii SBR. Annual Set of Environment Protection, Vol. 15, Cz. 2, 1881–1898.
 
11.
Warężak T., Sadecka Z., Myszograj S., Suchowska-Kisielewicz M. 2013. Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW. Annual Set of Environment Protection, Vol. 15, Cz. 2, 1243–1259.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11. 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800).
 
Journals System - logo
Scroll to top