PL EN
BADANIA DOBOWEJ I SEZONOWEJ ZMIENNOŚCI SKŁADU ŚCIEKÓW MLECZARSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45E
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:74–81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań było wykazanie zmienności składu ścieków mleczarskich, dopływających do oczyszczalni komunalnej w ciągu doby oraz w różnych porach roku. Analizom poddano ścieki z zakładu przetwórstwa mleka zlokalizowanego w Polsce północno-wschodniej. Określono charakterystykę produkcji zakładu przetwórstwa mleka, odprowadzającego ścieki mleczarskie do oczyszczalni komunalnej oraz ilości i ładunki ścieków mleczarskich i komunalnych. Analizy składu ścieków mleczarskich dokonywano w czerwcu oraz listopadzie 2014 roku. W każdym miesiącu wykonano 4 serie pomiarowe. Próbki ścieków mleczarskich podlegały analizom 8 razy w ciągu doby. Na podstawie wyników badań wyznaczono zależności pomiędzy wskaźnikami zanieczyszczeń organicznych oraz biogennych. Uzyskane wyniki porównano z podanymi w literaturze. Ścieki mleczarskie z Olecka charakteryzują się dużą zmiennością składu w ciągu doby, co może negatywnie oddziaływać na proces oczyszczania w oczyszczalni komunalnej. Stwierdzono różnice w ilości związków organicznych w ściekach mleczarskich w okresie letnim i jesiennym. Zdecydowanie wyższymi wartościami wskaźników BZT5 i ChZT charakteryzowały się ścieki w okresie wegetacyjnym.
 
REFERENCJE (25)
1.
Amini M., Younesi H., Lorestani A.Z.Z., Najafpour G. 2013. Determination of optimum conditions for dairy wastewater treatment in UAASB reactor for removal of nutrients. Bios. Tech., 145, 71–79.
 
2.
Andrade L.H., Mendes F.D.S., Espindola J.C., Amaral M.C.S. 2014. Nanofiltration as tertiary treatment for the reuse of dairy wastewater treated by membrane bioreactor. Separ. Purific. Techn., 126, 21–29.
 
3.
Anielak A.M. 2008. Gospodarka wodno-ściekowa przemysłu mleczarskiego. AgroPrzemysł, 2, 57–59.
 
4.
Ayeche R. 2012. Treatment by coagulation-flocculation of dairy wastewater with the residua lime of National Algerian Industrial Gases Company (NIGC-Annaba). Energy Proc., 18, 147–156.
 
5.
Bartkiewicz B., Umiejewska K. 2010. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN, Warszawa.
 
6.
Danalewich J.R., Papadiannis T.G., Belyea R.L., Tumbleson M.E., Raskin L. 1998. Characterization of dairy waste streams, current treatment practices and potential for biological nutrient removal. Wat. Res., 32, 12, 3555–3568.
 
7.
Dąbrowski W. 2014. Oczyszczanie odcieków z oczyszczalni mleczarskich w systemach hydrofitowych. Oficyna Wydawnicza Pol. Białost.
 
8.
Dąbrowski W., Puchlik M. 2010. Udział frakcji ChZT w ściekach mleczarskich w oczyszczalni stosującej intensywne usuwanie związków węgla, azotu i fosforu. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set of Environment Protection), 12, 735–746.
 
9.
Demirel B., Yenigun O., Onay T.T. 2005. Anaerobic treatment of dairy wastewaters: a review. Proc. Biochem., 40, 2583–2595.
 
10.
Dymaczewski Z. 2011. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. PZiTS.
 
11.
Janczukowicz W. 2005. Usuwanie fosforu ze ścieków mleczarskich w bioreaktorze sekwencyjnym w obecności wybranych lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). Rozprawy i monografie. Wyd. UWM, Olsztyn.
 
12.
Janczukowicz W., Zieliński M., Dębowski M. 2008. Biodegradability evaluation of dairy effluents originated in selected sections of dairy production. Biores. Techn., 99, 4199–4205.
 
13.
Kaewsuk J., Thorasampan W., Thanuttamavong M., Seo G.T. 2010. Kinetic development and evaluation of membrane sequencing batch reactor (MSBR) with mixed cultures photosynthetic bacteria for dairy wastewater treatment. J. Env. Manag., 91, 1161–1168.
 
14.
Klimiuk E., Łebkowska M. 2008. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa.
 
15.
Mehrdadi N., Nabi Bidhendi G.R., Shokouhi M. 2012. Determination of dairy wastewater treatability by bio-trickling filter packed with lava rocks – case study PEGAH dairy factory. Wat. Scie. & Tech., 65, 8, 1441–1447.
 
16.
Munavalli G.R., Saler P.S. 2009. Treatment of dairy wastewater by water hyacinth. Wat. Scie.&Tech., 59, 4, 713–722.
 
17.
Mutamim N.S.A., Noor Z.Z., Hassan M.A.A., Yuniarto A., Olsson G. 2013. Membrane bioreactor: Applications and limitations in treating high strength industrial wastewater. Chem. Engine. Journ., 225, 109–119.
 
18.
Neczaj E., Kacprzak M., Kamizela T., Lach J., Okoniewska E. 2008. Sequencing batch reactor system for the co-treatment of landfill leachate and dairy wastewater. Desalination, 222, 404–409.
 
19.
Rodriguez L., Villasenor J., Fernandez F.J. 2007 Use of agro-food wastewater for the optimisation of the denitrification process. Wat. Scie. Tech., 55, 10, 63–70.
 
20.
Seremek-Bulge J. 2015. Rynek mleka – stan i perspektywy. IERiGŻ – PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 
21.
Struk-Sokołowska J. 2011. Zmiany udziału frakcji ChZT podczas oczyszczania ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków mleczarskich. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set of Environment Protection), 13, 2015–2032.
 
22.
Struk-Sokołowska J., Ignatowicz K. 2013. Współ-oczyszczanie ścieków komunalnych i mleczarskich przy zastosowaniu technologii SBR. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set of Environment Protection), 15, 1881–1898.
 
23.
Struk-Sokołowska J. 2015. Zmiany frakcji ChZT w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i mleczarskich w oczyszczalni typu SBR. Rozpr. Dokt. PB.
 
24.
Tawfik A., Sobhey M., Badawy M. 2008. Treatment of a combined diary and domestic wastewater in an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor followed by activated sludge (AS system). Desalination 227, 167–177.
 
25.
Wojnicz M. 2009. Wpływ modyfikacji układu faz procesowych na efektywność oczyszczania ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR. Mon. Kom. Inż. Środ. PAN Lublin, 59, 2.