PL EN
BADANIA ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W ZLEWNI RZEKI BIEBRZY I JEJ TRZECH DOPŁYWÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 04-11-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:25–32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
obrano próbki osadu dennego w 11 punktach pomiarowych rzeki Biebrzy oraz określono zawartości sześciu metali (Cu, Cr, Co, Ni, Cd i Zn). Obliczono średnią arytmetyczną, medianę oraz odchylenie standardowe. Stwierdzono, że źródłami badanych metali ciężkich w osadach dennych są między innymi: zanieczyszczenia z pól i łąk (domieszki środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych), zrzuty ścieków bytowych i komunalnych z lokalnych oczysz-czalni ścieków, zrzuty ścieków z zabudowań wiejskich oraz zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Rozpatrywanie zanieczyszczenia osadów dennych metalami ciężkimi są potrzebnym narzędziem do monitoringu środowiska wodnego. Ciągły monitoring zawartości metali w osadach pozwoli na przeciwdziałanie skutkom zagrożenia życia biologicznego w zbiorniku wodnym, które może wystąpić w przypadku notorycznych przekroczeń dopusz-czalnych zawartości szkodliwych substancji.