PL EN
FITOCENOZY LASÓW ZALEWOWYCH TERENÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LASU OSOBOWICKIEGO (WROCŁAW)
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:119–127
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Las Osobowicki (Wrocław) jest fragmentem dawnych lasów zalewowych doliny Odry. Na terenie kompleksu leśnego w sposób systematyczny zebrano dane fitosocjologiczne na powierzchniach badawczych o promieniu 5,64m (100m2). Na podstawie klasyfikacji numerycznej wyróżniono 4 zbiorowiska leśne należące rzędu Fagetalia i klasy Querco-Fagetea. W badanym lesie z powodu wyeliminowania zalewów zanikły gatunki specyficzne dla lasów łęgowych, nastąpiła ekspansja grabu i klonu pospolitego oraz zmalało bogactwo gatunkowe. Mimo tego, przestrzenny rozkład fitocenoz świadczy o utrzymującym się wpływie rzeki na roślinność.