PL EN
OCENA JAKOŚCI WODY BASENOWEJ PŁYWALNI KRYTYCH ORAZ KĄPIELISK SEZONOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TESTU MICROTOX®
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Edyta Łaskawiec   

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska w Gliwicach, Konarskiego 23b/8, 44-100 Gliwice, Polska
Data publikacji: 01-12-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:210–216
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przeprowadzone badania miały na celu określenie wielkości efektu toksycznego na podstawie inhibicji bioluminescencji bakterii Aliivibrio fischeri wywołanej przez zanieczyszczenia obecne w próbkach wody basenowej. Wykorzystywanym narzędziem był test Microtox®. Szybkość z jaką uzyskuje się wyniki w tym bioteście pozwala na stosowanie go w stosunku do wielu toksykantów. Ponadto przeprowadzono pomiar absorbancji w nadfiolecie UV254, którego wartość stanowiła parametr zastępczy dla określenia udziału prekursorów ubocznych produktów dezynfekcji w próbkach. Część próbek charakteryzowała się wysokimi wartościami UV254, w przypadku próbki popłuczyn jednego z badanych obiegów wyniosła 144 m-1. Przedstawione w pracy badania jakości wód basenowych obiektów krytych i odkrytych, z zastosowaniem testu Microtox® pozwoliły na potwierdzenie wpływu takich czynników jak wymiana powietrza czy źródło zasilania obiegów basenowych na jakość wody. W ramach pracy określono, że zanieczyszczenia obecne w wodzie basenowej powoduje jej toksyczność wobec bakterii. Uzyskano niższe wartości toksyczności w przypadku kąpielisk sezonowych, niż w przypadku pływalni krytej. Natomiast nie stwierdzono zależności pomiędzy wysokimi wartościami absorbancji w nadfiolecie UV254 a podwyższoną toksycznością próbek wody. Przeprowadzona ocena toksykologiczna może stanowić przesiewowy test jakości wody basenowej. Istotnym jest by przed jego wykonaniem poddać kontroli zawartość chloru wolnego, ponieważ wysokie stężenia mogą przyczyniać się do uzyskiwania wartości inhibicji bioluminescencji w zakresie wartości dla wysokiej toksyczności.