PL EN
OCENA OBNIŻENIA TERENU ORAZ ZMIAN UŻYTKOWANIA GRUNTÓW W STREFACH SZKÓD GÓRNICZYCH LUBELSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. St. Leszczyńs-kiego 7, 20-069 Lublin
 
2
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 
 
Data publikacji: 04-10-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:26–33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Każdy proces wydobywania kopalin stałych pod powierzchnią ziemi wpływa na obniżenie terenu spowodowane ruchami górotworu. W artykule podjęto próbę przedstawienia wpływu podziemnej eksploatacji węgla kamiennego w rejonie gminy Puchaczów, na zmiany użytkowania gruntów rolnych. Jednym ze skutków wydobycia jest osiadanie terenu, które wystąpiło na obszarze badawczym. Aby zminimalizować negatywny wpływ kopalni Bogdanka na strukturę gospodarstw rolnych należy podjąć określone działania zarówno przez społeczność zamieszkującą tereny zdegradowane jak i władze lokalne.
 
REFERENCJE (14)
1.
Harasimowicz S. 2002. Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Wydawnictwo AR, Kraków.
 
2.
Hejmanowski R. 2013. Kinematyka deformacji górotworu i powierzchni terenu. Wydawnictwo AGH, Kraków.
 
4.
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-... -2013-podstawowe-informacje.html.
 
6.
Łuczyński R. 2014. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w aspekcie wymagań współ-czesnego katastru. Gospodarka nieruchomościami i kataster wybrane problemy. Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza PW, 43–55.
 
7.
Mapa osiadania terenu „Wiosna 2013” (skala 1:10000). Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 
8.
Mapa osiadania terenu „Wiosna 2014” (skala 1:10000). Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. nr 263, poz. 1572.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.
 
11.
Sawicki B., Łyszczarz L. 2009. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jako szansa rozwoju dla terenów zdegradowanych obszaru górniczego kopalni węgla w Bogdance. Inżynieria Ekologiczna, 21, 121–130.
 
12.
Sopata P. 2008. Wykorzystanie metody GPS-RTK do pomiarów przemieszczeń powierzchni terenów górniczych. Warsztaty z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie. Kraków, 365–374.
 
13.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.
 
14.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.