PL EN
OCENA SKUTECZNOŚCI ORAZ STABILNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZABAJCE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
2
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:123-130
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy dokonano oceny skuteczności i oraz stabilności pracy oczyszczalni ścieków w Zabajce na podstawie wyników pomiarów fizyko-chemicznych próbek ścieków surowych i oczyszczonych odnotowanych w latach 2010 – 2014. Analizą objęto następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr oraz zawiesinę ogólną na podstawie dla których wyznaczono podstawowe statystyki opisowe, procentową wielkość redukcji oraz współczynniki niezawodności technologicznej oczyszczalni (WN). Oceny stabilności pracy oczyszczalni dokonano na podstawie kart kontrolnych X dla pojedynczej próby. Bazując na uzyskanych wynikach stwierdzono, że analizowana oczyszczalnia ścieków działa w sposób prawidłowy, o czym świadczą wysokie wartości redukcji wskaźników zanieczyszczeń oraz wielkości WN, które są mniejsze od 1,00. Analiza kart kontrolnych wskazuje na niestabilność procesu oczyszczania jedynie w odniesieniu do ChZTCr, co jednak nie wpływa na sprawność oczyszczania względem tego wskaźnika.
 
REFERENCJE (20)
1.
Andraka D. 2005. Wykorzystanie statystycznej kontroli jakości do oceny pracy oczyszczalni ścieków. [W:] Problemy gospodarki wodno-ściekowej w rejonach rolniczo-przemysłowych. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, nr 30.
 
2.
Bugajski P. 2014. Ocena niezawodności usuwania związków biogennych w oczyszczalni ścieków metodą Weibulla, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 576, 13–21.
 
3.
Chmielowski K. 2008. Eliminacja zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych w oczyszczalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 149–158.
 
4.
Chmielowski K., Młyńska A., Młyński D. 2015. Efektywność pracy oczyszczalni ścieków w Kołaczycach. Inżynieria Ekologiczna, 45, 44–50.
 
5.
Chmielowski K., Satora S., Wałęga A. 2009. Ocena niezawodności działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, 63–72.
 
6.
Heidrich Z., Witkowski A. 2005. Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa.
 
7.
Henze M., Harremoës P., Jansen J., Arvin E. 2002 Oczyszczanie ścieków. Procesy biologiczne i chemiczne. Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
 
8.
Kaczor G., Bugajski P. 2007. Ocena pracy oczyszczalni ścieków typu Ecolo-chief w Spytkowicach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, 187–195.
 
9.
Krzanowski S., Wałęga A. 2006. Wykorzystanie teorii niezawodności i statystycznej kontroli jakości ścieków do oceny eksploatacyjnej wiejskich oczyszczalni ścieków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 17–37.
 
10.
Krzanowski S., Wałęga A., Paśmionka I. 2008. Oczyszczanie ścieków z wybranych zakładów przemysłu spożywczego. Wydawnictwo Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie.
 
11.
Łagożny P., Maj K., Masłoń A. 2015. Technological efficiency of the wastewater treatment plant in Krosno. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 17, 113–122.
 
12.
Łomotowski J., Szpindor A. 1999. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa.
 
13.
Masłoń A., Tomaszek J. A. 2013. Ocena efektywności pracy oczyszczalni scieków w Lubaczowie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 60, 209–222.
 
14.
Miernik W., Młyński D. 2014. Wpływ modernizacji oczyszczalni dla miasta Wadowice na jakość oczyszczonych ścieków. [W:] Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, 109–129.
 
15.
Miernik W., Wałęga A. 2006. Wpływ czasu eksploatacji na efekty oczyszczania ścieków w oczyszczalni typu Lemna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 39–51.
 
16.
Mucha J. 1999. Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Skrypt, wyd. AGH Kraków.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz. U. 2014 poz. 1800.
 
18.
Uchwała nr XXXVII/706/13 Sejmiku województwa podkarpackiego z dnia 26 sierpnia.
 
19.
2013 r. w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Głogów Małopolski i Przewrotne.
 
20.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2015. Stan Środowiska w powiecie rze-szowskim w 2014 roku.
 
Journals System - logo
Scroll to top