PL EN
OCENA STANU TECHNICZNEGO I FUNKCJI ŚRODOWISKOWYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE SUPRAŚL DOLNA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 19-01-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:38-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy oceniono urządzenia melioracyjne występujące na użytkach rolnych w woj. podlaskim i na obiekcie melioracyjnym Supraśl Dolna. Wskazano na ich funkcję w produkcji biomasy roślinnej i w ochronie środowiska przyrodniczego. Ważną rolę w bilansie wodnym na obszarach rolniczych pełnią rowy melioracyjne szczegółowe i zastawki regulujące odwodnienie i nawodnienie. Opisano i oceniono urządzenia melioracyjne na dużym (1153 ha) obiekcie Supraśl Dolna. Obiekt spełnia ważną funkcję gospodarczą ( nawodnienie łąk i pastwisk) oraz funkcje przyrodnicze ( utrzymaniu różnorodności gatunkowej flory łąk pobagiennych). Rowy na tym obiekcie występujące na długości 125,6 km nie zapewniają właściwego uwilgotnienia , gdyż są wypłycone, zamulone i nie posiadają właściwych spadków dna. 75% zastawek piętrzących wodę jest sprawnych, a pozostałe nie spełniają funkcji. Przepusty melioracyjne umożliwiające komunikację na obiekcie są sprawne w 80%. Przyczyną niskiej sprawności urządzeń melioracyjnych szczegółowych jest brak systematycznej ich konserwacji, wynikającej z braku uregulowań prawnych w tym zakresie.
 
REFERENCJE (19)
1.
Banach B. 2004. Rowy melioracyjne jako ostoja różnorodności florystycznej Polesia Lubelskiego. W: Różnorodność biologiczna środowisk wodnych. PAN O/Lublin, 40–41.
 
2.
Bykowski J., Przybyła Cz.,Napierała M., Mrozik K., Pęciak A. 2014. Ocena stanu technicznego infrastruktury wodno-melioracyjnej na polderze Zagórow. Inżynieria Ekologiczna, vol. 39, 42–50.
 
3.
Doroszewski A., Kozyra J.,Pudełko R.,Stuczyński T., Jadczyszyn J., Koza P., Łopatka A. 2008. Monitoring suszy rolniczej w Polsce. Wiad. Melior. i Łakars. nr 1(416), 35–38.
 
4.
Jakimiuk S., Pichla A. 2014. Budowle wodne i melioracyjne Lubelszczyzny. Infrastruktura i ekologia trenów wiejskich. PAN O/Kraków, nr II/1 2014, 173–193.
 
5.
Jasnowska J 1995. Konsekwencje melioracji wodnych w świetle badań geobotanicznych. W: Ekologiczne aspekty melioracji wodnych (red. L. Tomiałojć), PAN Kraków, 27–35.
 
6.
Informacja o wynikach kontroli utrzymania melioracji wodnych szczegółowych w województwie podlaskim w latach 2007-2009 (I półrocze). Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, 2010.
 
7.
Kasperek R., Wiatkowski M.. 2008. Ocena skuteczności działania rowów melioracyjnych na terenach rolniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 528, 213–222.
 
8.
Kiryluk A. 2007. Zmiany siedlisk pobagiennych i fitocenoz w dolinie Supraśli . IMUZ Falenty. Rozprawy naukowe i monografie, nr 20, ss. 146.
 
9.
Kiryluk A. 2013. Wpływ robót konserwacyjnych a gatunki roślin w rowach melioracyjnych n pobagiennym obiekcie łąkowym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 62, 374–381.
 
10.
Kiryluk A. 2014. Urządzenia melioracyjne i ich rola w ekoinzynierii i ochronie środowiska obszarów rolniczych województwa podlaskiego. Inżynieria Ekologiczna, vol. 40, 33–43.
 
11.
Koc J. 2010. Gospodarowanie wodą w rolnictwie. W:Ochrona zasobów i jakości wody w krajobrazie wiejskim. (red.J. Koc) UW-M w Olsztynie, 7–58.
 
12.
Książka ewidencyjna wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów, WZMiUW w Białymstoku, 2014.
 
13.
Medek J. .2014: Supraśl zamknięta dla meliorantów. Gazeta Wyborcza, 4.04.2014, wyborcza pl.
 
14.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019..
 
15.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.12.2004 w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, Dz. U. z 2005 r. nr 7, poz. 55.
 
16.
Nyc K., 1995. Ekologiczne konsekwencje melioracji wodnych – spojrzenie meliorantów. W: Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. Wydaw. Inst. Ochr. Przyr. PAN, 13–26.
 
17.
Pierzgalski E., Jeznach J., Baryła A., Brandyk A., Stańczyk T., Szejba D., Wiśniewski S. 2012. Weryfikacja systemów melioracyjnych pod kątem znaczenia dla bezpieczeństwa powodziowego w regionie Wisły Środkowej.
 
18.
Regionalny program operacyjny nawodnień województwa podlaskiego na lata 2007–2013. WZMiUW w Białymstoku, 2007, maszynopis, ss. 74.
 
19.
Załuski T., Kamieńska A. 1999. Rola rowów melioracyjnych jako refugiów flory torfowiskowej na przykładzie kompleksu łąk w Koszelewkach. Fol.Univ. Agric. Stetin. 197. Agricul. (75), 373–376.
 
Journals System - logo
Scroll to top