PL EN
ODDZIAŁYWANIE NIELEGALNYCH WYSYPISK ŚMIECI W PÓŁNOCNOZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY BARLINEK NA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBIE
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Jana Styki 14/6, 71-138 Szczecin
 
 
Data publikacji: 01-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Szydłowski   

Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Jana Styki 14/6, 71-138 Szczecin
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:166-174
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Z pośród 17 zinwentaryzowanych „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenie gminy Barlinek badaniami objęto 6 nielegalnych wysypisk. Próbki gleby pobierano ze środkowej części wysypisko oraz 5 m od wysypiska w dwóch kierunkach - N i S. W pobranym materiale oznaczono pH, ołów, cynk, kadm, kobalt, mangan, nikiel, chrom, żelazo, miedzi oraz rtęć. Wyniki analiz laboratoryjnych porównano do obowiązującej normy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi Dz. U. Nr 165, poz., 1359 z dnia 4 października 2002 r.) oraz do podziału gleb pod względem zawartości metali ciężkich zaproponowanymi przez Kabatę-Pendias i in. Przyczyną różnorodności zawartości metali ciężkich w poszczególnych próbkach glebowych jest zróżnicowany skład morfologiczny deponowanych odpadów na „dzikich” składowiskach. Jednakże odpady składowane na „dzikich” wysypiskach nie wpłynęły znacząco na zanieczyszczenie gleb przez metale ciężkie. W większości zawartość Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Fe kwalifikuje się do kategorii gleb o zawartości naturalnej metali ciężkich. Pierwiastkiem, którego stężenie najczęściej (21 razy) przekraczało dopuszczalne normy jest kadm.
Journals System - logo
Scroll to top