PL EN
SKUTECZNOŚĆ USUWANIA WYBRANCYH SUBSTANCJI AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE PODCZAS MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Gabriela Agnieszka Kamińska   

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
Data publikacji: 01-12-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:201–209
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki monitoringu stężeń wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych (antracen, benzo[a]piren, oktylofenol, nonylofenol, karbamazepina) w ściekach surowych, wstępnie oczyszczonych na stopniu mechanicznym oraz w odpływie odprowadzanym do środowiska. Obiektem badań były 3 komunalne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w województwie śląskim. Procedura oznaczenia związków obejmowała wydzielenie badanych substancji z próbek ścieków za pomocą ekstrakcji do fazy stałej, a następnie analizę chromatograficzną GC-MS. Przeprowadzone badania pozwoliły również ocenić skuteczność ich usuwania w trakcie konwencjonalnego oczyszczania ścieków. Spośród badanych substancji największe stężenia w ściekach surowych odnotowano dla antracenu i benzo[a]pirenu, natomiast zawartość nonylofenolu i oktylofenolu była około 15 krotnie niższa. Tendencję tą zaobserwowano dla wszystkich trzech badanych oczyszczalni. Stwierdzono również, że w ściekach z oczyszczalni o największej przepustowości zawartość mikrozanieczyszczeń była około 2 razy wiesza w stosunku do ścieków pobieranych z mniejszych obiektów. Skuteczność usuwania badanych związków podczas mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków kształtowała się w zakresie od ponad 17 do 100%.