PL EN
USUWANIE WYBRANYCH ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH Z ROZTWORÓW WODNYCH Z WYKORZYSTANIEM METAKAOLINU I ZMODYFIKOWANEGO METAKAOLINU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
2
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Grela   

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:30–38
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było dokonanie oceny skuteczności usuwania związków biogennych, jonów NH4+, NO3-, PO43- z roztworów jednoskładnikowych (o stężeniach z zakresu 0,3-16,7 mmol/dm3) oraz trójskładnikowych (o sumarycznym stężeniu trzech jonów 0,9-50,1 mmol/dm3). W badaniach wykorzystano metakaolin firmy Rominco (M) oraz produkt modyfikacji metakaolinu, zawierający zeolity (M2, M3). Eksperymenty sorpcji prowadzone były w warunkach statycznych. W roztworach równowagowych oznaczono stężenia NH4+, NO3-, PO43-, metodą kolorymetryczną przy użyciu spektrofotometru UV-Vis. Materiał M2 okazał się najbardziej skutecznym w usuwaniu związków biogennych zarówno w przypadku roztworów jedno jak i trójskładnikowych. Wynika to głównie z większej powierzchni właściwej (BET) materiału M2 (328,2 m2/g), niż materiału M (13,2 m2/g). Modyfikacja materiału M spowodowała, że skuteczność usuwania związków biogennych uległa zwiększeniu. Z największą (około 90%) skutecznością usuwane były jony NH4+ zarówno z roztworów jedno jak i trójskładnikowych. Z dużą (około 50%) skutecznością usuwane były jony PO43- zarówno z roztworów jedno jak i trójskładnikowych. Z najmniejszą (10%) skutecznością usuwane był jony NO3- z roztworu jednoskładnikowego i ponad 30% skutecznością z roztworu trójskładnikowego.