PL EN
WPŁYW URBANIZACJI W STREFIE PODMIEJSKIEJ NA STOSUNKI WODNE W ZLEWNIACH MAŁYCH CIEKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
Data publikacji: 01-02-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:94–99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu urbanizacji stref podmiejskich miasta Poznania w latach 1936–2011 na stosunki wodne zlewni cieku Dopływ spod Lusówka i cieku Przeźmierki. Zlewnie te położone są na terenie gmin, gdzie w ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój terenów zurbanizowanych. Przeprowadzona analiza zmian form użytkowania zlewni, wykazała prawie pięciokrotny wzrost terenów zurbanizowanych w zlewni cieku Dopływ spod Lusówka i dziewięciokrotny w zlewni cieku Przeźmierka. Na wskutek uszczelnienia terenów zlewni wzrosła wielkość opadów efektywnych, konsekwencją czego był szybki odpływ wód opadowych i prawie dwukrotny wzrost przepływów w ciekach.
 
REFERENCJE (14)
1.
Banasik K. 2009. Wyznaczenie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
2.
Banasik K., Hejduk L., Barszcz M. 2008. Flood flow consequences of land use changes in a small urban catchment of Warsaw. Proc. Of 11th International conference on urban drainage, Edinburgh, Scotland, UK, 31, 10.
 
3.
Bogdanowicz E., Stachý J. 1998. Maksymalne opady deszczu w Polsce, charakterystyki projektowe. Mat. Bad. IMGW 23 seria Hydrologia i Oceanologia 85.
 
4.
Czarnecka H. (red.) 2005. Atlas Podziału Hydrograficznego Polski, cz. 1 i 2.Wyd. IMGW Warszawa.
 
5.
Graf R. 2014. Przestrzenne zróżnicowanie spływu powierzchniowego w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie miasta Poznania. Woda w mieście. Monogr. Komisji Hydrolog. PTG. Tom 2, 59–71.
 
6.
Ignar S. 1993. Metodyka obliczania przepływów wezbraniowych w zlewniach nieobserwowanych. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW. s. 56.
 
7.
Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 
8.
Kostecki M. 2001. Komentarz do mapy hydrograficznej. Arkusz N-33-130-C. WODGiK Poznań.
 
9.
Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ. 2009. SHP, Warszawa.
 
10.
Przybyła Cz., Bykowski J., Mrozik K., Napierała M. 2011. Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, T. 13., 769–786.
 
11.
Rao R.A., Delleur J.W., Sarma B.S. 1972. Conceptual hydrologic models for urbanizing basins. Journal of the Hydraulics Division, 98(7), 1205–1220.
 
12.
SCS (Soil Conservation Service) 1986. Urban hydrology for small watersheds. Tech. Report 55, US Dept of Agric., Waszyngton, D.C.
 
13.
Sikorska A., Banasik K. 2010. Parameter identification of a conceptual rainfall-runoff model for a small urban catchment. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 42(2), 279–293.
 
14.
Sojka M., Murat-Błażejewska S., Wróżyński R. 2014. Prognoza wpływu realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wzrost przepływów wezbraniowych. Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Zeszyt XX, Tom II, 155–164.