PL EN
WPŁYW ZABUDOWY HYDROTECHNICZNEJ NA WYSTĘPOWANIE EKSTREMALNYCH STANÓW WODY NA PRZYKŁADZIE BRDY SKANALIZOWANEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Mińska 15, 85-428 Bydgoszcz
Data publikacji: 01-02-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:55–60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem badań było rozpoznanie wpływu zabudowy hydrotechnicznej Brdy skanalizowanej, na przebieg hydrogramów ekstremalnych stanów wód. Prace te służyły ocenie prowadzonej gospodarki wodnej. Umożliwiły również określenie zagrożenia powodziowego na terenie miasta Bydgoszczy. Analizy przeprowadzono na podstawie obserwacji stanów wód na jazie Czersko Polskie, regulującego piętrzenie na całym odcinku ujściowego odcinka Brdy. Stwierdzono, iż istniejąca zabudowa hydrotechniczna wpływa na przebieg ekstremalnych stanów wód. Jednakże duży wpływ na sytuację hydrologiczną na analizowanym odcinku, ma poziom Wisły. Powodować on może specyficzny rodzaj piętrzenia wód Brdy, powodując zalanie terenów nadrzecznych w centrum Bydgoszczy.
 
REFERENCJE (20)
1.
Babiński Z., 2002. Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia wodnego Włocławek, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, ss. 185.
 
2.
Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski, 1996. Hydrologia ogólna. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, ss. 298.
 
3.
Dane niepublikowane Elektrowni Wodnej MEWAT, 2000, 2001, 2005 – obserwacje stanów wody na jazie Czersko Polskie.
 
4.
Dane niepublikowane Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 2015 – obserwacje stanów wody na jazie Czersko Polskie.
 
5.
Dynowiska I., 1984. Zmiana reżimu odpływu w wyniku oddziaływania zbiorników retencyjnych. Czas. Geogr., 55(3), PTG, Wrocław, 301-316.
 
6.
Glazik R., 1978. Wpływ zbiornika wodnego na Wiśle we Włocławku na zmiany stosunków wodnych w dolnie. Dokum. Geogr., 2-3, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 119.
 
7.
Gorączko M., 2007. Przekształcenia Brdy w jej dolnym biegu. [W:] Jastrzębski W., Woźny J. (red.)Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza. Wyd. LOGO, Bydgoszcz – Tuchola.
 
8.
Guldon Z., Kabaciński R., 1975. Szkice dziejów dawnej Bydgoszczy XVI–XVIII w. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Popularnonaukowe, 9, Bydgoszcz.
 
9.
Gutry-Korycka M., Nowicka B., Soczyńska U. (red.), 2003. Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa, ss. 207.
 
10.
Jankowski A.T., 1975. Stosunki hydrograficzne Bydgoskiego Węzła Wodnego i ich zmiany spowodowane gospodarczą działalnością człowieka. Stud. Soc., wyd. UMK Toruń.
 
11.
Jutrowska E., 2007. Antropogeniczne zmiany warunków hydrologicznych w dorzeczu Brdy. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz.
 
12.
Kocerka H., 2004. Historia toru regatowego w Brdyujściu 1912–2004. [W:] Kronika bydgoska XXVI (2004), Bydgoszcz.
 
13.
Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Kowalewski Z., Ślesicka A., 2001. Wpływ małych zbiorników wodnych na kształtowanie się przepływów w zlewni rzecznej. [W:] Dynamika obieg wody w zlewniach rzecznych, IMGW, Warszawa.
 
15.
Matczak A., 2008. Ocena zagrożenia powodziowego miasta Bydgoszczy. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Bydgoszcz, ss. 19.
 
16.
Mikulski Z., 1982. Wpływ urbanizacji na stosunki wodne w świetle badań polskich. Gospodarka Wodna, Nr 42, 7, Wyd. Sigmanot, Warszawa.
 
17.
Obremski M., 1994. Mennica Bydgoska. Rekonstrukcja i współczesne zagospodarowanie. [W:] 400-lecie mennicy bydgoskiej, MOB, Bydgoszcz, 25–39.
 
18.
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na prowadzeniu piętrzenia i rozrządu wód rzeki Brdy w Hydrowęźle Czersko Polskie, 2000.
 
19.
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Brdy „Młyńskiej” spiętrzonej za pomocą jazu Farnego dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej, Hydrowęzeł Bydgoszcz, 1998.
 
20.
Rastrowa Mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP), 2007. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych, IMGW, Warszawa.