PL EN
WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY MAŁEGO ZBIORNIKA MICHALICE NA WIDAWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, ul. Oleska 22, 45-052 Opole
Data publikacji: 19-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 35:117–125
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono analizę jakości wody małego zbiornika Michalice. Przedstawiono wstępną ocenę jakości wody zbiornika i oceniono jej walory użytkowe. Podstawowe funkcje zbiornika to nawodnienia rolnicze, ochrona przed powodzią i rekreacja, dlatego ważnym zagadnieniem jest jakość wody zbiornika. Scharakteryzowano jakość wody rzeki Widawy pod względem wskaźników fizyko-chemicznych: NO3 -, NO2 -, NH4 +, PO4 3-, ChZT-Cr, temperatury wody, pH i przewodności elektrolitycznej. Podano podstawowe statystyki opisowe dla badanych wskaźników jakości wody. W okresie badawczym 2005–2006 zbiornik przyczyniał się do obniżenia zawartości azotanów, azotynów fosforanów, przewodności elektrolitycznej i ChZT – Cr w wodzie odpływającej ze zbiornika Michalice (stanowisko St.3) w porównaniu z wodą do niego dopływającą (St.1). W przypadku pozostałych wskaźników zanotowano ich wzrost na odpływie ze zbiornika w porównaniu z dopływem. Stwierdzono, że badane wody nie są wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i uznano je także za eutroficzne. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat stanu czystości wód zbiornika Michalice, jak i rzeki Widawy należy kontynuować monitoring hydrologiczny i badania jakości wody.