PL EN
WYSTĘPOWANIE WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W WODACH SUPRAŚLI
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
2
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 04-11-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:44–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy omówiono wyniki badań przeprowadzonych w 2011 i 2012 roku obejmujące występowanie 5 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ich dopuszczalne stężenia określane są Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku. Analizie poddane zostały benzo(a)piren, benzo(b)fluornten, benzo(k)fluornten, benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)perylen. Próbki wody do badań pobierano w okolicy miejscowości Nowodworce. Wykonano oznaczenia ilościowo-jakościowe w/w substancji. Dodatkowo obliczono średnioroczne ładunki badanych składników. Najwyższe sumaryczne stężenie WWA odnotowano w 2011 roku, jednak nie przekraczało ono wartości granicznych. W kolejnym roku było ono znacznie niższe.