PL EN
ZANIECZYSZCZENIE MAŁYCH ZBIORNIKÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE AGLOMERACJI BIAŁOSTOCKIEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-350 Białystok
Data publikacji: 01-05-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:19–25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na obszarze aglomeracji Białostockiej wody stojące zajmują niewiele ponad 0,5%. W obecnie na terenie miasta istnieje kilkanaście zbiorników wodnych. Wszystkie są zaliczane do zbiorników sztucznych pochodzenia antropogenicznego. Celem pracy było określenie wpływu źródeł komunikacyjnych na emisję metali ciężkich i substancji ropopochodnych na zanieczyszczenie małych zbiorników wód powierzchniowych na terenie aglomeracji białostockiej. Miejscem przeprowadzenia oceny wpływu emisji z tras komunikacyjnych na środowisko wodne badanych było 5 zbiorników wodnych na terenie Aglomeracji Białostockiej. W pracy scharakteryzowano obiekty badań pod względem wybranych parametrów fizyko-chemicznych i metali ciężkich oraz oceniono wpływ tras komunikacyjnych na zbiorniki wodne poddane badaniom. W badaniach wykazano, że na jakość wody w analizowanych zbiornikach bezpośredni wpływ mają zanieczyszczenia komunikacyjne powstające na trasach komunikacyjnych.
 
REFERENCJE (18)
1.
Czubaszek R., Bartoszuk K., 2011. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach w zależności od ich odległości od ulicy i sposobu użytkowania terenu. Civil and Environmental Engineering, 2, 27.
 
2.
Dyrak R., 2007. Metale ciężkie – rodzaje, znaczenie i ich rola w środowisku i życiu człowieka.
 
3.
Gomółka E., Szanyok A., 1997. Chemia wody i powietrza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
4.
Gruca-Królikowska S., Wacławek W., 2006. Metale w środowisku cz. II. Wpływ metali ciężkich na rośliny. Metrologia, 11, 1-2, 41.
 
5.
Hofman M., Wachowski L., 2010. Badania zawartości platyny i ołowiu w glebie wzdłuż głównych dróg wylotowych z Poznania. Ochrona Środowiska, 32, 3.
 
6.
Holcomb L.C., Seabrook B.S., 1995. Indoor concentrations of volatile organic compounds: implications for comfort, health and regulation. Indoor Environment, 4, 7–26.
 
7.
Hydrografia Białegostoku [dokument elektroniczny] www.bialystok.pl, dostęp: 10.05.2014.
 
8.
Piekutin J., 2009. Występowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych w wodach zlewni Supraśl. Ochr. Środ. Zasobów Nat. 40, 533–541.
 
9.
Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane [dokument elektroniczny], www.bialystok.stat.gov.pl, dostęp: 20.05.2014.
 
10.
Rabajczyk A., 2007. Możliwości wykorzystania analizy form metali ciężkich występujących w wodach powierzchniowych w monitoringu środowiska. The possibilities of using analysis of metal forms occurring in surface waters in environmental monitoring. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 19–27.
 
11.
Rozkład jazdy BKM [dokument elektroniczny], www.ZOKM.Bialystok.pl, dostęp: 20.05.2014.
 
12.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1482.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami).
 
15.
Sawicka-Siarkiewicz H., 2003. Ograniczanie zanieczysz-czeń w spływach powierzchniowych z dróg. IOŚ, Warszawa.
 
16.
Słowik T., Jackowska I., Piekarski W., 2008. Problemy zanieczyszczenia środowiska przez infrastrukturę transportową na przykładzie roztoczańskiego Parku Narodowego. Rozprawy i monografie. Lublin.
 
17.
Środowisko. Część I [dokument elektroniczny] www.um.bialystok.pl, dostęp: 10.05.2014.
 
18.
Węglarzy K., 2009. Metale ciężkie – źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Instytut Zootechniki - PIB, Wiadomości Zootechniczne, R.XLV, 3, 35.