PL EN
ZASTOSOWANIE MEMBRAN Z POLIAKRYLONITRYLU DOMIESZKOWANEGO TLENKIEM GRAFENU DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH POWSTAJĄCYCH PODCZAS OBRÓBKI METALI
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 3, 43-309 Bielsko-Biała
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Fryczkowska   

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 3, 43-309 Bielsko-Biała
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:54–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem membran kompozytowych z poliakrylonitrylu (PAN) domieszkowanego tlenkiem grafenu (GO) do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków pogalwanicznych. Membrany otrzymywano metodą inwersji faz z roztworu PAN i GO w N,N-dimetyloformamidzie (DMF). Pozyskane ścieki wstępnie podczyszczano za pomocą flokulanta Magnafloc®336. Następnie w celi ultrafiltracyjnej AMICON prowadzono ultrafiltrację podczyszczonych ścieków, na wytworzonych wcześniej membranach kompozytowych PAN/GO. Badania właściwości fizykochemicznych oraz składu roztworów przed i po procesach zintegrowanego oczyszczania prowadzono za pomocą spektrofotometru UV-Vis oraz atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA). W wyniku prowadzonej flokulacji ze ścieków zostały usunięte fosforany (97%), chlorki (5,2%), siarczany (5,9%) oraz żelazo (82%). Natomiast w trakcie ultrafiltracji całkowicie usunięto aniony fosforanowe (100%) oraz żelazo (91÷92%), cynk (68÷84%), ołów (65-98%) i kadm (~67%).