PL EN
ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W OSADACH DENNYCH CIEKU O ZLEWNI ROLNICZEJ NA PRZYKŁADZIE RZEKI GOWIENICA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 
2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
 
3
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
 
Data publikacji: 01-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Szydłowski   

Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, ul. Jana Styki 14/6, 71-138 Szczecin
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:218-224
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Analizie chemicznej poddano próbki osadów dennych pochodzących z rzeki Gowienica i. Próbki pobierano w latach 2014 i 2015 w wybranych punktach badawczych, które wyznaczono w zależności od sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów przyległych. W pozyskanym materiale oznaczono zawartość całkowitą metali ciężkich tj.: Cd, Co, Cr, Ni, Pb oraz Hg. Na podstawie uzyskanych wyników analiz chemicznych wykazano podwyższone stężenia ołowiu, niklu, chromu oraz rtęci, które przekraczały wartości progowe, powyżej których obserwuje się szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń (TEL). Nie stwierdzono natomiast ponadnormatywnych stężeń tych zanieczyszczeń dla wyznaczonej wartości granicznej (PEL) powyżej której obserwuje się szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na organizmy. Przeprowadzone analizy chemiczne wykazały jednak przekroczenia wartości naturalnej kobaltu (tło geochemiczne 2,0 mg⋅kg-1) dla osadów wodnych Polski w poszczególnych punktach badawczych. Przyczyną tych przekroczeń w pobranych osadach dennych były najprawdopodobniej spływy powierzchniowe z pól i łąk w formie nawozów i środków ochrony roślin oraz dopływ ścieków bytowych.
Journals System - logo
Scroll to top