PL EN
ZMIANY ILOŚCIOWE ŻELAZA, MANGANU, CYNKU I MIEDZI W KORZE SOSNOWEJ KOMPOSTOWANEJ Z MASĄ ROŚLINNĄ I EFEKTYWNYMI MIKROORGANIZMAMI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Szydłowska 50, 60-656 Poznań
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 37:128–142
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie zmian zawartości ogólnej oraz rozpuszczalnych w wodzie form żelaza, manganu, cynku i miedzi w procesie kompostowania kory sosnowej z masą roślinną (MR) z dodatkiem lub bez dodatku efektywnych mikroorganizmów (EM). Badania, w których uwzględniono następujące obiekty: pryzma 1. Kora sosnowa, pryzma 2. Kora sosnowa + MR, pryzma 3. Kora sosnowa + MR +EM, przeprowadzono na terenie szkółki leśnej. Pryzmy utworzono z kory sosnowej (4 m3) i zgodnie ze schematem do pryzmy 2 dodano 2 Mg zielonej masy roślinnej, a do pryzmy 3 masę roślinną oraz efektywne mikroorganizmy w ilości 3 dm3·m-3 kory. Do wszystkich pryzm dodano również 0,3 kg P2O5·m-3 (w formie superfosfatu pojedynczego 20% P2O5) oraz 0,1 kg K2O·m-3 (w formie soli potasowej 60%). Masę roślinną stanowiła mieszanka gryki, peluszki, seradeli i wyki, zebrana przed kwitnieniem. Pryzmy wymieszano i formowano przy użyciu aeratora ciągnikowego. W określonych terminach oznaczono zawartość ogólną cynku, miedzi, manganu i żelaza i ich form rozpuszczalnych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Stwierdzono, że zmianom ilościowym podlegała zawartość wszystkich pierwiastków, chociaż z różną dynamiką, co ujawniło się szczególnie w przypadku form rozpuszczalnych. Rozpuszczalność Fe, Mn, Zn i Cu była na ogół duża w początkowych dniach procesu, a następnie zmniejszała się z czasem kompostowania. Nie wykazano istotnego działania efektywnych mikroorganizmów na rozpuszczalność badanych pierwiastków, zwłaszcza w kompostach dojrzałych.