PL EN
ZUŻYCIE ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE RETARDACJI PRZEMIAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
Data publikacji: 19-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 34:121–128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawione zostały zmiany zużycia podstawowych środków produkcji w polskim rolnictwie, bowiem należą one do głównych wyznaczników intensywności uprawy roślin i umożliwiają ocenę tempa niekorzystnego przekształcania ekosystemów na obszarach wiejskich. Wyznaczone współczynniki trendu dotyczyły poziomu sprzedaży nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz kwalifikowanego materiału siewnego. Uzyskane wyniki potwierdziły, że w badanych latach wykorzystanie niektórych środków produkcji w krajowym rolnictwie kształtuje się niekorzystnie. Istotnie wzrasta zużycie nawozów mineralnych w kg NPK na 1 ha UR, w tym głównie azotowych, zmniejsza się zaś zużycie wapna nawozowego. Ma to przełożenie na uzyskiwane efekty produkcji roślinnej i stan gleb pól uprawnych. Natomiast w rolnictwie zrównoważonym poziom stosowanego nawożenia mineralnego ma zagwarantować opłacalny plon, ale zarazem nie może stwarzać zagrożenia dla środowiska. Zużycie środków ochrony roślin w Polsce zwiększyło się, przy czym wyznaczony współczynnik trendu objął lata 2005-2011 (ponieważ w okresie 2002-2004 statystyki nie ujmowały pełnego asortymentu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania). Z kolei zużycie kwalifikowanego materiału siewnego podstawowych zbóż i sadzeniaków ziemniaka w polskim rolnictwie istotnie zmniejszyło się. Jedynie dla pszenżyta wyznaczono dodatni współczynnik trendu sprzedaży materiału kwalifikowanego. Należy zatem szerzej informować rolników o korzyściach wynikających z wymiany materiału siewnego na kwalifikowany. Pozwoli to na szybsze wdrożenie postępu odmianowego do praktyki rolniczej i spowolnienie niekorzystnych przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej.