PL EN
ANALIZA FRAKCJI CHZT W PROCESACH MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 15-11-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:21–26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań było wyznaczenie frakcji ChZT w ściekach surowych i ich zmian w ściekach po procesach oczyszczania. Badania prowadzono w oczyszczalni ścieków w Białymstoku o RLM>100000. W ściekach surowych w najwyższych stężeniach występowały frakcje w zawiesinie organicznej wolno biodegradowalnej XS (303,7 mg O2/l) oraz związki organiczne rozpuszczone łatwo biodegradowalne SS (263 mg O2/l). W niższych ilościach były frakcje nierozkładalne rozpuszczone i w zawiesinie SI (56 mg O2/l) oraz XI (101,2 mg O2/l). Prawie 80% ChZT całkowitego stanowiły frakcje biologicznie rozkładalne (SS+XS). W ściekach oczyszczonych w najwyższym stężeniu występowała frakcja rozpuszczona niebiodegradowalna SI (56 mg O2/l). Przepływ ścieków przez elementy oczyszczalni spowodował całkowite usunięcie frakcji biologiczne rozkładalnej rozpuszczonej SS. Ponad 94,5% ChZT całkowitego w ściekach oczyszczonych stanowiły frakcje biologicznie nierozkładalne (SI+XI). Ponadto na podstawie przeprowadzonej analizy badań stwierdzono następującą skuteczność usuwania zanieczyszczeń: BZT5 – 99,4%, ChZT – 92,9%, azot ogólny – 93,4%, fosfor ogólny – 92%. Po oczyszczeniu ścieków azot amonowy został całkowicie usunięty natomiast stężenie azotanów wzrosło do 4,6 mgN/dm3.
 
REFERENCJE (13)
1.
Gujer W., Kappeler J., 1992. Modeling Population Dynamics in Activated Sludge Systems. Water Sci. Techn., 25, 93–103.
 
2.
IWA Scientific and Technical Report no 9. IWA Publishing. London, UK.
 
3.
Kalinowska E., Bonar G., Duma J., 2005. Zasady i praktyka oczyszczania ścieków. Wyd. LEMTECH Konsulting, Kraków.
 
4.
Kapper J., Gujer W., 1992. Estimation of kinetic parameters of heterotrophic biomass under aerobic conditions and characterization of wastewater for activated sludge modeling. Wat. Sci. Tech. 25(6), 125–139.
 
5.
Myszograj S., 2005. Charakterystyka frakcji ChZT w procesach mechaniczno-biologicznego oczysz-czania ścieków,. Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 32, 873–879,.
 
6.
Płuciennik-Koropczuk E., 2009. Frakcje ChZT miarą skuteczności oczyszczania ścieków. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, VII-VIII, 11–13,.
 
7.
Przywara L., 2015. Analiza przemian materii organicznej podczas beztlenowego oczyszczania ścieków w produkcji tłuszczy jadalnych, Inżynieria Ekologiczna, 41, 142–147.
 
8.
Sadecka Z., Myszograj S., 2004. Frakcje ChZT w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w Sulechowie. Rocznik Ochrona Środowiska, 6, 233–244.
 
9.
Sadecka Z., Płuciennik-Koropczuk E., 2011. Frakcje ChZT ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni, Rocznik Ochrona Środowiska, 13, 1157–1172.
 
10.
Struk-Sokołowska J., 2014. Specjacja materii organicznej za pomocą ChZT w ściekach na wybranym przykładzie, Materiały Eko-dok.
 
11.
Wentzel M.C., Muller A., Loewenthal R.E., Ekama G.A, 2003. Heterotroph anoxic yield in anoxic aerobic activated sludge systems treating municipal wastewater. Water Research, 37, 2435–2441.
 
12.
Wytyczne ATV-DVWK-A 131. 2000. Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym, Wydawnictwo Seidel-Przywecki.
 
13.
Zdebik D., Głodniok M., 2010. Wyniki badań podatności ścieków na rozkład biologiczny – frakcje ChZT na przykładzie oczyszczalni ścieków w Rybniku. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, Nr 4.