PL EN
DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Prezes Zarządu Głównego PTIE w Warszawie, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 04-10-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:1-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE) powstało w 1990 roku i uzyskało w tym samym roku osobowość prawną. Jest ono kontynuatorem Polskiego Komitetu Kształtowania i Ochrony Środowiska (powołanego w 1972 r.) w ramach struktur Naczelnej Organizacji Technicznej (aktualnie Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych). Głównym celem powołania PTIE było podejmowanie działań w zakresie dostosowywania rozwoju gospodarczego do wymogów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Statutowe cele PTIE realizuje poprzez działalność ekspercką i publikacyjną. Merytorycznie działalność PTIE skupia się na popularyzowaniu racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przy­rodniczego oraz naturalnych zasobów Ziemi. Przy aktualnie szybkim postępie naukowo-technicznym i dynamicznym rozwoju gospodarczym, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, inżynieria ekologiczna swoją działalnością wpisuje się w politykę ekologiczną państwa i przyczynia się do tzw. zrównoważonego rozwoju, chroni, dostosowuje i tworzy warunki niezbędne do życia człowieka, roślin i zwierząt. Towarzystwo aktualnie ma dobrze ugruntowana pozycję w świecie nauki poprzez wydawanie dwóch naukowych czasopism w wersji polskiej i anglojęzycznej. Współpracuje z różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i edukacyjnymi oraz przed­siębiorstwami, jak też z administracją samorządową i państwową w rozwiązywaniu lokalnych problemów gospodarczych ekologicznych. W artykule przedstawiono historię powstania i działalności PTIE oraz główne zakresy działań i najważniejsze osiągniecia Towarzystwa w latach 1990–2015.
 
REFERENCJE (5)
1.
Działalność Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w latach 1990–2008. Inżynie­ria Ekologiczna nr 20, 65–119.
 
2.
Begemann W., Schiechtl H.M. 1999. Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym. Arkady, Warszawa, ss. 199.
 
3.
Siuta J. 1999. Inżynieria ekologiczna i Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Che­mia i Inżynieria Ekologiczna, nr 10, 961–967.
 
4.
Siuta J. 2002. Inżynieria ekologiczna w mojej działalności. Wyd. Nauk. G. Borowski, War­szawa.
 
5.
Statut Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Warszawa 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top